Vnútorný poriadok

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
1. Úvod

Školský internát pri SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici je integrálnou súčasťou školy. Všetci ubytovaní žiaci sa riadia Školským poriadkom školského internátu vydaným v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Školský poriadok ŠI je základný pedagogický dokument. V komplexnej výchovno- vzdelávacej činnosti systémovo uplatňuje tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti ktorého je žiak, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj. Obsahuje pravidlá správania sa žiakov, pedagogických zamestnancov, zákonného zástupcu žiaka, žiackej samosprávy ako aj ich práva a povinnosti, upravuje vzájomné medziľudské vzťahy a úlohy žiackej samosprávy.
Školský internát zabezpečuje žiakom SŠ výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Pri realizácii nových princípov výchovy a vzdelávania napĺňa tri základné funkcie: výchovno-vzdelávaciu, sociálnu, zdravotnú a preventívnu.

1.1 Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je:

Posilňovanie úcty k ľudským právam a základným hodnotám a tiež zásadám zakotvených v Charte Spojených národov.
Posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k vlastnej kultúre, jazyku a ku kultúre a k hodnotám krajiny trvalého pobytu ako aj krajiny jeho pôvodu ak iným civilizáciám.
Príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
Na posilnenie úcty k životnému prostrediu.
Žiaci v ŠI budú vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.

1.2 Tento školský poriadok školského internátu, a tým aj činnosť v ŠI vychádza z nasledovných právnych noriem:

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe a školskej samospráve,
 • Zákon Národnej rady SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní, príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška MŠ SR č. 426/2007 Z.z. (Vyhláška MŠaV SR č. 196/1996 Z.z.),
 • Z koncepcie rozvoja domovov mládeže a rozvoja zariadení školského stravovania z roku 2007,
 • Dohovor o právach dieťaťa zo 6.2.1991,
 • Školské zákony a právne predpisy MŠ SR, pokyny MŠ SR, pedagogicko-organizačné pokyny KŠÚ, VZN a pokyny Žilinského samosprávneho kraja,
 • Všeobecne platné predpisy pre školské internáty,
 • Príkazy a smernice vydané riaditeľom.

Úlohy školského internátu
2.1. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania žiakov v školskom internáte

 • vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie,
 • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov pestrou a inšpiračnou ponukou výchovno-vzdelávacích aktivít vo voľnom čase,
 • uspokojovať individuálne záujmy a potreby žiakov,
 • podporovať záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie,
 • orientovať sa na zážitkové učenie,
 • podporovať záujem žiakov o interkultúrne aktivity,
 • formovať u žiakov pozitívny vzťah k vlastenectvu,
 • formovať vzťah žiakov k národnostným menšinám,
 • podporovať záujem žiakov o dobrovoľnícku prácu,
 • venovať pozornosť prevencii šikanovania a iných sociálno-patologických javov,
 • vytvárať priestor pre participáciu žiakov na živote školského internátu,
 • posilňovať záujem žiakov o aktívne občianstvo,
 • pomáhať žiakom hľadať a nachádzať spôsoby, ako sa úspešne vyrovnávať s výzvami rýchlych spoločenských zmien,
 • projektovať oddychové, relaxačné a zábavné aktivity ako prostriedok pre získavanie sociálnej skúsenosti,
 • posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám krajiny trvalého pobytu,
 • príprava žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva,
 • vytvárať také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia / Dohovor o právach dieťaťa/,
 • výchovné pôsobenie na žiakov sa opiera:
  – o spoluprácu s rodičmi ( zákonnými zástupcami ),
  – priateľský vzťah žiak – pedagogický zamestnanec,
  – o úctu voči sebe navzájom,
  – osobný príklad pedagógov.

3. Vedúca výchovy pre školský internát

Za riadiacu činnosť školského internátu zodpovedá vedúca výchovy pre ŠI.
Zodpovedá za vypracovanie výchovného programu školského internátu, za časový rozvrh služieb výchovných zamestnancov, za zabezpečenie pedagogického dozoru, za bezpečnosť a ochranu zdravia ubytovaných žiakov, za dodržiavanie školského poriadku ŠI, za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Poveruje jednotlivých skupinových vychovávateľov výchovno-vzdelávacou prácou s výchovnou skupinou.

Práva

Ubytovaný žiak má právo:

 1. Používať pridelenú miestnosť s príslušenstvom.
 2. Umiestňovať v izbách vlastné doplnky za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s morálkou, právnymi predpismi a nepoškodzujú majetok ŠI ako aj majetok spolubývajúcich.
 3. Používať so súhlasom vychovávateľa a spolubývajúcich vlastnú normalizovanú elektroniku, tablety, nabíjačky, mobilný telefón alebo NTB (na študijné účely) tak, aby sa neporušovali zásady školského poriadku.
 4. Používať vlastné normalizované elektrospotrebiče s nízkou spotrebou elektrickej energie (kulmy, holiace strojčeky, fén), vlastné rádiá na batériové monočlánky, ktoré vyhovujú SN a nesmú rušiť študijný a nočný pokoj.
 5. Využívať celodenné stravovanie v školskej jedálni a v plnom rozsahu postupovať podľa pokynov vydaných školskou jedálňou.
 6. Využívať všetky priestory a zariadenia ŠI slúžiace pre výchovno-vzdelávaciu činnosť (posilňovňu, spoločenskú miestnosť, kuchynku pri hlavnej službe na prípravu čaju, kávy a ohriatie jedla) pri dodržiavaní prevádzkových predpisov, ktoré platia pre toto zariadenie.
 7. Aktívne sa zúčastňovať na živote v ŠI a na záujmovej činnosti v ŠI.
 8. Podľa vlastného výberu sa dobrovoľne zapojiť do aktivít záujmovej činnosti.
 9. Dostávať informácie o plánovaných zásadných zmenách v ŠI.
 10. Študovať po večierke vo vyhradených priestoroch so súhlasom vychovávateľa.
 11. Na slobodu prejavu, pričom musia byť rešpektované práva a povesť iných, chránená národná bezpečnosť alebo verejný poriadok, verejné zdravie a morálka.
 12. Na ochranu osobných údajov GDPR, na listové tajomstvo.
 13. Na svoje súkromie (odpočinok a voľný čas).
 14. Na ochranu pred všetkými formami diskriminácie, šikanovania alebo trestania, ktoré vyplývajú z dokumentu Dodržiavania ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa. V prípade potreby pomoci môžu žiaci vyhľadať – skupinového vychovávateľa, zástupcu riaditeľa pre ŠI.
 15. Na návštevu rodičov, príbuzných a známych vo vyhradených priestoroch ŠI.
 16. Požadovať základné vybavenie pridelenej izby s výmenou posteľnej bielizne raz za tri týždne.
 17. Prijímať návštevy vo vyhradenom priestore (Bams, televízna miestnosť) mimo času vyhradeného na nočný pokoj a na povinné štúdium maximálne však do 20:15 hod.
 18. Na individuálnu vychádzku so súhlasom vychovávateľa.
 19. V súrnych prípadoch (choroba, úraz) použiť telefón na vrátnici, prípadne na sekretariáte
 20. riaditeľa SOŠ.

Rodič (zákonný zástupca) má právo:

 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom ŠI.
 • Oboznámiť sa so školským poriadkom školského internátu.
 • Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu v ŠI.
 • Byť informovaný o správaní svojho dieťaťa a jeho pôsobení v ŠI.
 • Byť informovaný o výchovných opatreniach pri porušení školského poriadku ŠI.
 • Byť informovaný o zdravotných problémoch dieťaťa.
 • Na návštevu svojho dieťaťa.

Žiak ubytovaný v Školskom internáte je povinný:

 1. Dôsledne dodržiavať a rešpektovať ustanovenia školského poriadku ŠI (aj po dovŕšení 18 roku veku žiaka).
 2. Pravidelne a v čas sa zúčastňovať na teoretikom a odbornom výcviku, pričom potrebné pomôcky si žiak zoberie so sebou zo ŠI.
 3. Počas povinného štúdia sa pripravovať na vyučovanie a odborný výcvik a nerušiť svojim správaním ostatných žiakov.
 4. Uhradiť mesačný príspevok za ubytovanie a stravu vždy do 20. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada za ubytovanie je stanovená v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a VZN ŽSK 15/2008 v platnom znení. V prípade ak žiak neuhradí mesačný príspevok za ubytovanie a stravu v stanovenom termíne má možnosť uhradiť sumu do konca mesiaca ak tak neurobí zaniká mu ubytovanie v školskom internáte.
 5. Rešpektovať pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov vyplývajúce z plánu výchovno- vzdelávacej činnosti ŠI a všeobecne záväzných nariadení.
 6. Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a nepedagogických
 7. zamestnancov ŠI. Slušne sa správať k spolubývajúcim.
 8. Žiaci dospelým a predstaveným vykajú, oslovovanie žiakov sa má realizovať po dohode vychovávateľa so žiakmi.
 9. Využívať čas určený na prípravu na vyučovanie.
 10. Neodkladne doručovať informácie školy a ŠI zákonným zástupcom.
 11. V prípade zistenia akejkoľvek formy šikanovania spolužiakov túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vychovávateľovi alebo vedeniu školy.
 12. Spolupracovať pri odhaľovaní šikanovania a trestnej činnosti v internáte.
 13. Dbať na osobnú hygienu, byť primerane oblečený tak, aby neporušoval morálku demokratickej spoločnosti. Strih a účes vlasov musí byť primeraný z hľadiska hygieny, estetiky, pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci.
 14. Svoje osobné veci mať vždy v čistote a poriadku. Pracovnú obuv a odev odkladať na to určené miesto.
 15. Upratovať a udržiavať izbu v čistote a poriadku, denne vynášať odpadkový kôš ráno pred vyučovaním a odborným výcvikom (udržiavať vo vzornom poriadku svoju posteľ, skriňu, nočný stolík, podlahu, WC, sprchy).
 16. Starať sa o zverený inventár (žiak pri nástupe do ŠI preberá do opatery inventár izby). Pri prerušení štúdia, odchode zo ŠI, vylúčení zo ŠI a na záver školského roka prevzatý inventár žiak odovzdá v pôvodnom stave skupinovému vychovávateľovi.
 17. Šetriť zariadenia školy a internátu, chrániť ho pred poškodením, v prípade jeho poškodenia uhradiť škodu, ktorú spôsobil uvedením do pôvodného stavu, ak sa vinník nezistí, škodu hradia ubytovaní žiaci na bunke, škoda sa uhrádza do 14 dní odo dňa zistenia, resp. nahlásenia škody.
 18. Udržiavať poriadok a čistotu v spoločenských priestoroch ŠI a jeho okolí.
 19. Pri odchode z izby skontrolovať uzavretie okien, vodovodných batérií, vypnutie osvetlenia izby.
 20. Pri odchode izbu uzamknúť a kľúč odovzdať na vrátnici alebo hlavnej službe. Ráno je žiak povinný opustiť svoju izbu a odovzdať kľuč od svojej izby najneskôr do 8:00 hod. Zodpovednosť za kľúče od izieb má každý žiak sám. Vynesenie kľúčov mimo ŠI je posudzované ako ohrozenie bezpečnosti objektu ŠI. V prípade straty kľúča škodu uhradí ten, kto kľúč stratil. Žiakom sa zakazuje dať si vyrobiť duplikát kľúča od bunky pre svoju potrebu. Žiak preberá len kľúč od bunky, na ktorej je ubytovaný.
 21. Ihneď hlásiť zistené škody na zariadení budovy a inventáru izby skupinovému vychovávateľovi.
 22. Na vyzvanie vychovávateľa umožniť kontrolu čistoty a poriadku osobných vecí za svojej prítomnosti.
 23. Ochraňovať svoj osobný majetok, zabezpečovať svoje osobné veci tak, aby zamedzil ich odcudzeniu a poškodeniu. Za stratu, prípadne poškodenie nezabezpečených osobných vecí žiaka, ŠI nenesie zodpovednosť.
 24. Dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy, s ktorými bol preukázateľne oboznámený.
 25. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia i zdravia spolubývajúcich.
 26. Oboznámiť najbližšieho pedagogického zamestnanca ŠI so skutočnosťami ohrozujúcimi zdravie a životy osôb.
 27. Dodržiavať prevádzkové predpisy v kuchynke, posilňovni, sprchách a ostatných spoločenských miestnostiach.
 28. Dodržiavať denný režim, čas návratu z vychádzok a rôznych podujatí.
 29. Šetriť zariadenie ŠI, elektrickú energiu a vodu v ŠI.
 30. Pred odchodom zo ŠI na vychádzku požiadať skupinového alebo službukonajúceho vychovávateľa o súhlas.
 31. Dodržiavať čas vychádzok, neskorý príchod z vychádzky je považovaný za porušenie školského poriadku ŠI.
 32. Nahlásiť skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi neplánované odchody zo ŠI v priebehu týždňa (informovaný súhlas rodiča).
 33. Oznámiť vychovávateľovi každý úraz, zmenu zdravotného stavu, ktorá vznikla alebo pretrváva počas pobytu v ŠI.
 34. Odísť zo ŠI domov v piatok do 13.00 hod.
 35. Prísť z domu do ŠI v nedeľu od 16.00 – 21.00 hod. ( v deň pred prvý dňom šk. vyučovania), v pondelok do 7.00 hod. s písomným súhlasom rodičov.
 36. Zúčastňovať sa skupinových stretnutí so skupinovým vychovávateľom každý deň o 15:00 hod. Svoju neprítomnosť je žiak povinný ohlásiť vopred.
 37. Dodržiavať študijný pokoj v čase 15.30 – 17.30 hod.
 38. Dodržiavať nočný pokoj: 22.00 – 06.00 hod.
 39. Vykonávať pomocné služby (služba v jedálni – utieranie stolov, upratovanie okolia ŠI).
 40. Opustenie poschodia v čase osobného voľna a prípravy na vyučovanie je možné len so súhlasom vychovávateľa na danom poschodí a návšteva žiakov na inom poschodí je možná len so súhlasom vychovávateľov na poschodí. V prípade rušenia spolubývajúcich bude žiak vykázaný z izby.
 41. Predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu na vykonávanie záujmovej, brigádnickej a inej činnosti mimo ŠI (kurzy, tréningy, brigády a pod.).
 42. Ak je dôvodné podozrenie, že je žiak pod vplyvom alkoholu, musí sa podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu alkoholtesterom.
 43. Stravné lístky sú žiaci povinní pri prevzatí prepočítať a podpísať. Stratu stravných lístkov ihneď hlásiť, stratené lístky sa nenahradzujú, musia si kúpiť nové.
 44. Odhlásiť sa zo stravy v závažných prípadoch, stravné lístky z odhlásených dní odovzdať.
 45. Ak žiak ochorie doma, alebo sa stane mimoriadna udalosť, pre ktorú sa nemôže vrátiť do ŠI, musí túto skutočnosť rodič oznámiť triednemu učiteľovi, na sekretariáte školy alebo v ŠI, najneskôr do dvoch dní poslať stravné lístky skupinovému vychovávateľovi.
 46. Za dopravné prostriedky žiakov ŠI nezodpovedá, žiaci parkujú mimo areálu školy a ŠI, za používanie dopravného prostriedku žiakom zodpovedá zákonný zástupca.
 47. Raz do mesiaca si vymeniť posteľnú bielizeň pod dozorom skupinového vychovávateľa. Termín výmeny určuje skupinový vychovávateľ.

Zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

 1. Oboznámiť sa s vnútorným poriadkom ŠI.
 2. Pravidelne uhrádzať poplatky za ubytovanie a stravu v ŠI vždy do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
 3. Zaujímať sa o výchovné problémy svojho dieťaťa v ŠI.
 4. Zúčastniť sa prerokovania výchovného opatrenia uloženého jeho dieťaťu vedením školy.
 5. Oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka v ŠI písomne alebo telefonicky skupinovému alebo službukonajúcemu vychovávateľovi (najneskôr do 24 hodín).
 6. Ak žiak musí počas týždňa opustiť ŠI pre známu skutočnosť (lekárske vyšetrenie, rodinné dôvody), rodič vopred potvrdí jeho neprítomnosť písomným alebo telefonickým prehlásením.
 7. Za všetky priestupky a škody spôsobené v ŠI i mimo neho, trestnoprávne a hmotne zodpovedajú žiak a jeho zákonný zástupca. Spôsobenú škodu je potrebné uhradiť do 14 dní.
 8. Informovať písomne skupinového vychovávateľa o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pobyt v ŠI.
 9. Oznámiť písomne vychovávateľovi, ak žiak pravidelne užíva lieky alebo má ochorenie, ktoré vyžaduje zvláštnu pozornosť.
 10. V prípade záujmu o individuálne brigády podať žiadosť riaditeľovi školy.
 11. Pri zistení šikanovania svojho dieťaťa, alebo jeho spolužiakov bezodkladne informovať o tejto skutočnosti vedenie školy.
 12. Pri podozrení, že žiak užíva a prechováva návykové látky, zákonný zástupca preukáže toxikologickým vyšetrením od lekára výsledok (negatívny, resp. pozitívny) toxikologických testov svojho dieťaťa v stanovenom termíne.

Osobitné ustanovenia školského internátu

V školskom internáte je zakázané:

 1. Používať, prechovávať pre seba alebo iného obstarávať drogy, výbušniny, zbrane, psychotropné látky, alkohol, prekurzory, a to v školskom internáte ako i mimo neho. Žiak je povinný na vyzvanie vychovávateľa podrobiť sa dychovej skúške na alkohol. Ak žiak túto skúšku odmietne, považuje sa to za pozitívnu skúšku. Platí nulová tolerancia alkoholu. Po pozitívnej skúške na alkohol je rodič povinný vyzdvihnúť si svoje dieťa na základe telefonického oznámenia vychovávateľom. Ak rodič odmietne si svoje dieťa vyzdvihnúť, službukonajúci vychovávateľ má právo privolať zdravotnú službu a požiadať ju, aby takéhoto žiaka odtransportovali do zdravotníckeho zariadenia, pričom náklady na jeho hospitalizáciu budú zosobnené zdravotníckym zariadením rodičovi. Jeho návrat do ŠI je možný až keď nebude pod vplyvom alkoholu. Pri prvom zistení požitia alkoholu bude žiakovi uložené výchovné opatrenie – podmienečné vylúčenie z ubytovania na dobu 5 pracovných mesiacov, pri opakovanom zistení v dobe kratšej ako 5 mesiacov od predchádzajúceho zistenia bude žiak s okamžitou platnosťou z ubytovania v ŠI vylúčený. Prechovávanie drog a psychotropných látok, ich obstarávanie a užívanie má charakter trestného činu podľa trestného zákona č.300/2005 Z.z. v znení Zákona č. 650/2005 Z.z. – § 171 – 173.
 2. Využívať vydieranie a útlak (tzv. šikana). Takéto konanie napĺňa skutkové podstaty trestných činov a má za následok okamžité vylúčenie z ubytovania v školskom internáte.
 3. Uvádzať do obehu, robiť verejne prístupnými, vyrábať alebo dovážať písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie.
 4. Fajčiť v priestoroch školy, v celom areáli školy a školských objektoch, ako aj pri všetkých činnostiach a podujatiach organizovaných školou a školským internátom – zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákon č. 406/2009 Z.z.
 5. Prinášať do školského internátu cenné predmety, ktorých nadobúdacia hodnota je vyššia ako 30 €, ak tak žiak urobí, je povinný si ich dať odložiť u skupinového vychovávateľa, alebo zástupcu riaditeľa. To platí aj pri hotovosti vyššej ako 30 €. Za hotovosť do 30 € sú zodpovední žiaci sami.
 6. Neslušne a hrubo sa vyjadrovať a správať v školskom internáte a na verejnosti. Obnažovať sa v školskom internáte a na verejnosti.
 7. Behať v priestoroch školského internátu, kričať a hlučne sa správať.
 8. Fyzicky, alebo psychicky napadnúť spolužiaka, alebo túto činnosť podporovať (aj svojou nečinnosťou).
 9. Sedieť na parapetnej doske okna a vykláňať sa z neho.
 10. Vyhadzovať predmety z okien ŠI, v prípade zistenie vinníka, tomuto bude nariadené upratovanie okolia ŠI po dobu jedného kalendárneho mesiaca ráno i popoludní.
 11. Skladovať odpadky na bunke.
 12. Ničiť zariadenie školského internátu a steny nálepkami, kresbami, nápismi, hrubým zaobchádzaním, je zakázané lepiť na steny, skrine a dvere akúkoľvek výzdobu.
 13. Ničiť majetok spolužiakov, zamestnancov školského internátu a iných osôb, aj nevhodným zatváraním dverí (búchanie).
 14. Hrať sa s loptou a iným športovým náčiním v izbách a chodbách.
 15. Hrať v priestoroch školského internátu a na jeho akciách hry o peniaze a kartové hry o peniaze.
 16. Zasahovať do inštalácie školského internátu ( voda, plyn, elektrická energia, kúrenie, internet, rozhlas, televízia… ).
 17. Manipulovať s otvoreným ohňom.
 18. Manipulovať s hasiacimi prístrojmi (okrem hasenia požiaru) a skladovať pohonné látky.
 19. Nosiť oblečenie a jeho doplnky, predmety a účesové strihy propagujúce vulgarizmy, násilie, drogy, sex, sekty, fašizmus, alebo iné extrémistické skupiny a účesy ohrozujúce zdravie, alebo hygienu žiakov.
 20. Používať nedovolené pomôcky a informačné pramene.
 21. Zhotovovať fotografie, zvukové a filmové nahrávky bez predchádzajúceho súhlasu pedagogického pracovníka.
 22. Na spoločných podujatiach v ŠI (skupinové zhromaždenie) používať mobilné telefóny (telefón musí byť vypnutý), prípadne iné nosiče.
 23. Pohybovať sa v priestoroch školského internátu v pracovnej obuvi.
 24. Prichádzať do školského internátu vo vyučovacom čase.
 25. Zdržiavať sa na izbe v čase vyučovania bez vyjadrenia lekára, a v šatni školy počas vyučovania.
 26. Uskutočňovať podomový predaj akéhokoľvek tovaru v priestoroch ŠI a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti bez príslušných povolení.
 27. Kričať, hlučne sa správať a behať po budove ŠI.
 28. Prepichovať si rôzne časti tela ( nos, pery, obočie, pupok, chlapci aj uši) a nosiť piercing.
 29. Nosiť ako ozdobu nebezpečné predmety (žiletky, zatváracie špendlíky, kovové cvoky a pod.).
 30. Vzájomné prejavovanie si fyzickej náklonnosti v priestoroch školského internátu (bozkávanie, objímanie…).
 31. Parkovať súkromné motorové vozidlá na parkovisku školy.
 32. Prinášať do školského internátu zábavnú pyrotechniku, strelné zbrane, náboje.
 33. Robiť akékoľvek zásahy do nábytku školského internátu.
 34. Odkladať potraviny na parapetnej doske okna a v izbách počas vyučovania – tieto budú pri rannom bodovaní odhodené vychovávateľom do koša.
 35. Mať vlastné kľúče od izby. V prípade porušenia tohto zákazu hradí žiak výmenu zámky.
 36. Používať vlastné elektrospotrebiče, okrem holiacich strojčekov, sušičov vlasov, žehličiek na vlasy, nabíjačiek mobilných telefónov a notebookov.
 37. Používať rýchlo varnú kanvicu na izbe, v prípade nájdenia kanvice na izbe bude odobratá skupinovým vychovávateľom a odovzdaná iba zákonnému zástupcovi žiaka.
 38. Opustiť ŠI bez vedomia skupinového vychovávateľa.
 39. Rušiť nočný pokoj akýmkoľvek spôsobom ( hudba, telefonovanie, zdržiavať sa na balkónoch…)
 40. Vynášať z jedálne príbory poháre a taniere.
 41. Konzumovať jedlo v televíznej a relaxačnej miestnosti.
 42. Používať vlastné televízne prijímače a PC po 22:00 hod.
 43. Žiak si môže do školského internátu doniesť v nedeľu iba tie osobné veci ktoré si v piatok odnesie domov. Výnimkou sú len školské potreby.

Zásady správania žiakov

Oslovenie a pozdravy:

 • Žiaci oslovujú zamestnancov školského internátu: pán zástupca, pán vychovávateľ, pani vychovávateľka, pani upratovačka, pán údržbár, pani kuchárka. Podľa uváženia a vhodnosti situácie zdravia aj pozdravmi dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc.
 • Žiaci zdravia každú dospelú osobu pri jej vstupe a odchode z miestnosti tak, že sa slovne pozdravia.
 • Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy a školského internátu aj pri stretnutí mimo budovy školského internátu.

Príchod žiakov z domu do školského internátu:

 • Žiaci prichádzajú do školského internátu z domu do 21.00 hod. v deň pred prvým dňom školského vyučovania.
 • Do budovy školského internátu vstupujú vchodom C v budove školského internátu, ak nie je k dispozícii hlavný vchod do školy.
 • Pri vstupe do budovy si žiaci očistia obuv.
 • Ak žiak príde do školského internátu oneskorene, ospravedlní sa službukonajúcemu vychovávateľovi a zdôvodní svoj neskorý príchod.
 • Ak žiak dochádza do školského internátu súkromným motorovým vozidlom, musí zvážiť čas odchodu z domu tak, aby sa do internátu dostavil do 21:00 hod.
 • Žiaci sa vo vnútorných priestoroch ŠI pohybujú len v prezuvkách.

Správanie sa žiakov počas prípravy na vyučovanie:

 • Žiaci na prípravu na vyučovanie využívajú predovšetkým svoju izbu. Ak sa žiak potrebuje pripravovať mimo svojej izby, nahlási to vychovávateľovi.
 • Ak sa žiak nedokáže pripravovať na vyučovanie v spoločnosti spolužiakov, požiada službukonajúceho vychovávateľa o pridelenie náhradnej miestnosti.
 • Pridelenie náhradnej miestnosti žiak požiada službukonajúceho vychovávateľa aj vtedy, ak nedôjde k dohode ubytovaných žiakov na izbe v otázke prípravy na vyučovanie po večierke.
 • Žiakom počas prípravy na vyučovanie je dovolené pripravovať sa aj na izbách spolužiakov. Žiak o tom upovedomí službukonajúceho vychovávateľa na poschodí. V prípade, že žiak ruší ostatných spolužiakov v príprave na vyučovanie, vychovávateľ ho vykáže z izby, v ktorej je na návšteve a zariadi, aby odišiel na svoju izbu.
 • Príprava na vyučovanie je stanovená pre všetkých žiakov v čase od 15.30 do 17.30, po tomto čase sa žiaci, ktorí sa nestihli pripraviť na vyučovanie môžu pripravovať pri nočnej lampe, najdlhšie však do 22.00 hod. To neplatí pre žiakov, ktorí sa na vyučovanie nepripravovali v čase od 15.30 do 17.30 hod. Ak sa žiaci chcú v čase stanovenom na prípravu na vyučovanie venovať iným aktivitám (napr. sledovanie televízie…), toto je možné za predpokladu, že si po dohode so službukonajúcim vychovávateľom dohodnú presun štúdia na skoršiu dobu. Vychovávateľ môže žiakom, ktorí dosiahli v predchádzajúcom hodnotiacom období slabé výsledky určiť prípravu na vyučovanie aj v čase osobného voľna.

Odchod žiakov zo školského internátu:

 • Ak žiak odchádza domov zo školského internátu počas vyučovacích dní, tak pred odchodom je potrebné upovedomiť skupinového vychovávateľa, ktorý skontroluje izbu žiaka a musí mať v nej poriadok.
 • Ak žiak odchádza zo ŠI v piatok musí ho opustiť najneskôr do 13:00 hod. Pred svojím odchodom si musí izbu upratať, skontrolovať, či sú zhasnuté svetlá zavreté okná, zatvorené batérie na vodu. Žiak pred odchodom odovzdá kľuč na vrátnici alebo hlavnej službe.

VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Všeobecné pravidlá:

 1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia na strane jednej a opatrenia na posilnenie disciplíny na strane druhej.
 2. Všetky výchovné opatrenia sa ukladajú písomne, zakladajú sa do osobného spisu žiaka a oznamujú sa rodičom alebo zákonným zástupcom.
 3. Opatrenia vo výchove, ktoré možno žiakovi uložiť sú:
  a) pochvala,
  b) iné ocenenie,
  c) napomenutie,
  d) pokarhanie,
  e) podmienečné vylúčenie,
  f) vylúčenie.
 4. Skupinový vychovávateľ a vedúca výchovy môžu uložiť výchovné opatrenia 1 – 4, riaditeľ školy môže uložiť všetky výchovné opatrenia uvedené v ods. 3.
 5. Vedúca výchovy a riaditeľ uložia opatrenia vo výchove na návrh alebo po prerokovaní so skupinovým vychovávateľom.
 6. O uložení podmienečného vylúčenia, alebo vylúčenia zo školského internátu rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a tiež po prerokovaní s rodičom žiaka.
 7. Postup pri uložení opatrenia vo výchove:
  a) pochvalu možno žiakovi uložiť za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, všeobecne prospešné správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálne vzťahy vo výchovnej skupine a v školskom internáte,
  b) iné ocenenie možno žiakovi uložiť v osobitne odôvodnených prípadoch za záslužný čin alebo statočný čin,
  c) napomenutie a pokarhanie možno žiakovi uložiť za menej závažné porušenie školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad spolunažívania a činností vo výchovnej skupine a v školskom internáte,
  d) podmienečné vylúčenie a vylúčenie možno žiakovi uložiť za závažné, alebo opakované porušenie školského poriadku školského internátu, morálnych noriem, zásad spolunažívania a činností, ktoré narúšajú spolunažívanie vo výchovnej skupine alebo v internáte,
  e) za mimoriadne závažné porušenia školského poriadku, ľudských práv a základných slobôd alebo za konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, možno žiakovi uložiť vylúčenie aj bez predchádzajúceho podmienečného vylúčenia,
  f) podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie je udelené po dôkladnom prešetrení priestupku s vyhotovením zápisu z pohovoru prešetria,
  g) súčasťou rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia je aj určenie skúšobnej lehoty ( 5 pracovných mesiacov alebo jeden školský rok), ak sa podmienečne vylúčený žiak počas skúšobnej lehoty nedopustí konania, za ktoré mu možno uložiť napomenutie alebo pokarhanie, po uplynutí skúšobnej lehoty sa od vylúčenia upustí, ak sa žiak počas skúšobnej lehoty takéhoto konania dopustí, bude zo školského internátu vylúčený, písomné rozhodnutie o podmienečnom vylúčení a písomné rozhodnutie o vylúčení žiaka sa doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi,
 8. Spoločné ustanovenia:
  a) žiakovi možno za jeden priestupok uložiť len jedno opatrenie vo výchove.
  b) opatrenia vo výchove sa žiakovi oznamujú na zhromaždení výchovnej skupiny,
  c) iné ocenenie a pokarhanie sa oznamuje aj písomne, pričom ak ide o neplnoletého žiaka, o uložení tohto opatrenia vo výchove sa upovedomí aj jeho zákonný zástupca,
  d) opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.

Pochvala skupinovým vychovávateľom:

 1. Za vzorné plnenie si svojich povinností a aktivitu, iniciatívu vo výchovnej skupine.
 2. Za úspešnú reprezentáciu výchovnej skupiny.
 3. Za činnosť v prospech výchovnej skupiny nad rámec svojich povinností.
 4. Za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom, slušné správanie a utváranie medziľudských vzťahov vo výchovnej skupine, príkladný vzťah ku škole.

Pochvala vedúcou výchovy:

 1. Ak v priebehu školského roka dosiahne v 4 mesiacoch maximálny počet bodov (10) v každom dni mesiaca.
 2. Za úspešnú reprezentáciu výchovnej skupiny.
 3. Za činnosť v prospech výchovnej skupiny nad rámec svojich povinností.
 4. Za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom, slušné správanie a utváranie medziľudských vzťahov vo výchovnej skupine, príkladný čin.

Pochvala riaditeľom školy:

 1. Za úspešnú reprezentáciu školy.
 2. Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

Napomenutie skupinovým vychovávateľom:

 1. Nedodržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacom priestore.
 2. Neslušné a hrubé vyjadrovanie sa a správanie sa v školskom internáte a na verejnosti.
 3. Pohybovanie sa v priestoroch školského internátu v pracovnej obuvi.
 4. Pri hodnotení poriadku na izbách dosiahnu 5 krát hodnotenie 5 a menej bodov.
 5. Za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia skupinového vychovávateľa.

Pokarhanie skupinovým vychovávateľom:

 1. Oneskorený návrat z vychádzky.
 2. Návštevy na izbe iného pohlavia bez povolenia vychovávateľa.
 3. Opustenie poschodia bez súhlasu vychovávateľa. Prítomnosť žiaka na inom poschodí bez súhlasu vychovávateľa počas štúdia.
 4. Sedenie na parapetnej doske okna a vykláňanie sa z neho.
 5. Vyhadzovanie odpadkov z okna.
 6. Ničenie zariadenia školského internátu a stien nálepkami, kresbami, nápismi, hrubým zaobchádzaním, lepenie na steny akejkoľvek výzdoby.
 7. Hranie sa s loptou a iným športovým náčiním v izbách a chodbách.
 8. Používanie mobilných telefónov na spoločných podujatiach.
 9. hodnotení poriadku na izbách dosiahnu 10 krát hodnotenie 5 a menej bodov.
 10. Za opakované priestupky, za ktoré mu už bolo udelené výchovné opatrenie.
 11. Za iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia skupinového vychovávateľa.

Pokarhanie vedúcou výchovy:

 1. Za opakované priestupky, za ktoré mu už boli udelené výchovné opatrenia
 2. Zaobstaranie si duplikátu kľúča od bunky pre svoju potrebu.
 3. Zhotovovanie fotografií, zvukových a filmových nahrávok bez predchádzajúceho súhlasu pedagogického pracovníka.
 4. Odchod žiaka mimo Banskej Bystrice bez predchádzajúceho oznámenia vychovávateľovi.
 5. Neúčasť na výchovnom podujatí ŠI, ktorý bol včas oznámený a žiak sa neospravedlnil z neúčasti na podujatí.
 6. Používanie nedovolených pomôcok a informačných prameňov.
 7. Hranie v priestoroch školského internátu a na jeho akciách hry o peniaze a kartové hry o peniaze.
 8. Opustenie svojej izby po večierke bez súhlasu vychovávateľa.
 9. Používanie počas podujatí organizovaných školským internátom mobilné telefóny, ak na to nebol daný súhlas vychovávateľa, prehrávače (musia byť vypnuté).
 10. Za nevhodnú literatúru, robenie obrazového a zvukového záznamu bez súhlasu vychovávateľa.
 11. Za opakované priestupky, za ktoré mu už boli udelené výchovné opatrenia.
 12. Za iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia vedúcej výchovy pre ŠI.

Pokarhanie riaditeľom školy:

 1. Aktívna a pasívna účasť pri ničení majetku ŠI, spolužiakov, zamestnancov školského internátu a iných osôb.
 2. Zasahovanie do inštalácie školského internátu ( voda, plyn, elektrická energia, kúrenie, internet, rozhlas, počítače).
 3. Nosenie oblečenia, predmetov a účesových strihov propagujúcich fašizmus, alebo iné extrémistické skupiny a účesy ohrozujúce zdravie, alebo hygienu žiakov.
 4. Uvádzanie do obehu, robenie verejne prístupnými, vyrábanie alebo dovážanie písomných pornografických diel, nosičov zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie.
 5. Fajčenie v priestoroch školského internátu, v celom areáli školy a školských objektoch, ako aj pri všetkých činnostiach a podujatiach organizovaných školou a školským internátom.
 6. Fyzické alebo psychické napadnutie spolužiaka, alebo podpora tejto činnosti (aj svojou nečinnosťou).
 7. Uskutočňovanie podomového predaja akéhokoľvek tovaru v priestoroch ŠI a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti bez príslušných povolení.
 8. Manipulácia s hasiacimi prístrojmi a skladovanie pohonných látok v školskom internáte.
 9. Obnažovanie sa na chodbách a prejavy exhibicionizmu.
 10. Za opakované priestupky, za ktoré mu už boli udelené výchovné opatrenia.
 11. Za iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia RŠ.

Podmienečné vylúčenie zo školského internátu:

 1. Požívanie, prechovávanie pre seba alebo iného obstarávanie drog, výbušnín, zbraní, psychotropných látok, alkoholu, prekurzorov, a to v školskom internáte ako i mimo neho.
 2. Zdržiavanie sa na izbách iného pohlavia v čase od 21.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.
 3. Zdržiavanie sa na bunke, na ktorej nie je ubytovaný v čase od 21.00 do 6.00 hod.
 4. Odchod žiaka zo ŠI bez oznámenia vychovávateľovi.
 5. Akákoľvek forma šikanovania (fyzická, psychická) aj pasívna.
 6. Umožnenie návštevy na svojej izbe neubytovanému žiakovi na danej izbe po večierke.
 7. Krádeže a iná trestná činnosť.
 8. Manipulácia s otvoreným ohňom v priestoroch ŠI a jeho blízkosti.
 9. Akákoľvek činnosť, v dôsledku ktorej môže dôjsť k poškodeniu zdravia osôb poškodeniu majetku školy a ŠI napr. pyrotechnika, úmyselné ničenie nábytku a zariadenia ŠI.
 10. Za prejavy rasovej neznášanlivosti, kreslenie a používanie rasistických a fašistických symbolov a symbolov extrémistických hnutí.
 11. Ak bolo žiakovi uložené výchovné opatrenie podľa čl. VI. bod 8 a opätovne poruší Vnútorný poriadok ŠI.
 12. Za iné závažné priestupky podľa posúdenia RŠ.

Vylúčenie zo školského internátu:

 1. Ak bolo žiakovi uložené výchovné opatrenie podľa čl. VI. bod 9 a opätovne poruší Vnútorný poriadok ŠI.
 2. V prípade odsúdenia žiaka za trestný čin.
 3. Za poškodenie dobrého mena školy na verejnosti.
 4. Za iné obzvlášť vážne priestupky podľa posúdenia RŠ

Organizácia života žiakov v školskom internáte

Ubytovanie žiakov:

 1. Na základe písomnej žiadosti o ubytovanie v ŠI, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka / žiak, ak je starší ako 18 rokov/ riaditeľ rozhoduje o prijatí/neprijatí písomným rozhodnutím. Rozhodnutie platí na jeden školský rok.
 2. Každý žiak je pri ubytovaní začlenený do výchovnej skupiny a je mu pridelené miesto v izbe.
 3. Ubytovanie žiaka v ŠI v priebehu šk. roku sa ukončí:
  – na písomnú žiadosť rodičov žiaka / zákonných zástupcov/, alebo žiaka ak je starší ako 18 rokov,
  – na odporučenie lekára s ohľadom na zdravotný stav žiaka,
  – keď rodič /zákonný zástupca/ alebo žiak starší ako 18 rokov nezaplatí stanovenú čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v určenom čase.
 4. Vylúčiť žiaka zo ŠI v priebehu školského roka môže riaditeľ školy pre hrubé porušenie vnútorného poriadku ŠI.
 5. Právo na ubytovanie zanikne, ak žiak prestal byť žiakom strednej školy alebo prerušil štúdium.

Stravovanie žiakov:

 1. Žiaci bývajúci v ŠI sa stravujú v školskej jedálni s výnimkou žiakov, ktorým lekár odporučil diétne stravovanie a v ŠJ nie sú vytvorené podmienky na takýto druh stravovania.
 2. Výška úhrady za odobratú stravu sa stanovuje podľa platných smerníc, platby sa realizujú šekom alebo bankovým prevodom podľa pokynov.
 3. Čas výdaja stravy v ŠJ je stanovený nasledovne:
  raňajky 7.00 – 7.45 hod.
  obed 12.00 – 15.00 hod. ( piatok 11,30 -13.00 hod.)
  večera 17.30 – 18.00 hod.
 4. Odhlasovanie žiakov zo stravy je možné.
  – Žiak odovzdá stravné lístky na dni, na ktoré sa odhlasuje zo stravy v prípade školskej praxe mimo školy, školskej akcie alebo choroby.
 5. Do jedálne vstupuje žiak riadne oblečený a upravený. Jedlo sa vydáva na označený stravný lístok, ktoré si žiak deň vopred objedná. Dodržuje sa kultúra stravovania, čistota a poriadok. Každý žiak svojim správaním a rešpektovaním pokynov zamestnancov kuchyne, pedagógov v jedálni prispieva k dobrej úrovni a kultúre stolovania. V prípade, že nemôže prísť na jedlo, prevezme jedlo niekto iný.
 6. V prípade povolenej neprítomnosti (v čase výdaja večere) žiak môže požiadať o odloženie večere u vychovávateľa, ktorý má hlavnú službu.

Individuálne vychádzky žiakov:

 1. Individuálne vychádzky žiakov sú vychádzky, ktoré udeľuje skupinový vychovávateľ alebo vedúca výchovy mimo osobného voľna žiakov.
 2. Na udeľovanie vychádzok sa zohľadňuje prospech a správanie žiaka.
 3. V príslušný deň nesmie byť bodovanie izby 7 a menej bodov.
 4. Pred odchodom na vychádzku musí byť na izbe poriadok.
 5. V individuálnych prípadoch, keď si to situácia vyžaduje, vedúca výchovy dáva súhlas na dlhšie vychádzky ako sú stanovené vyššie (napr. divadelné predstavenie, diskotéka a pod.).
 6. Vychovávateľ môže žiakovi odňať vychádzku z dôvodov neplnenia si povinností, zhoršeného prospechu, nevhodného správania….
 7. Vychádzky môžu byť upravené aj na základe písomnej žiadosti rodiča pri zhoršenom prospechu.

Osobné voľno žiakov

 1. V zmysle dohovoru o právach dieťaťa, každý žiak má právo na osobné voľno, v ktorom sa môže sebarealizovať, môže sa podľa vlastného presvedčenia venovať svojim záujmom, športu, kultúre, hudbe a podobne.
 2. Osobné voľno žiakov sa určuje po konzumácii obeda, t.j. od času, kedy sa žiak naobeduje (je to individuálne).
 3. Vychovávatelia v čase osobného voľna organizujú podujatia s výchovnými skupinami. Výchovno–vzdelávacie aktivity naplánované v jednotlivých cykloch, výchovné kurzy, vedú záujmové krúžky, uskutočňujú prípravu a samotnú realizáciu celointernátnych a skupinových podujatí – celointernátne súťaže – športové, kultúrne a vedomostné. Jesenné a jarné upratovanie okolia ŠI. Denné upratovanie okolia ŠI.
 4. Žiaci si v čase osobného voľna 1x mesačne pod priamym dohľadom skupinového vychovávateľa vymenia posteľnú bielizeň.

Výchovno-vzdelávacia práca:

 1. Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI je realizovaná na základe výchovného programu rozpracovaného na jednotlivé cykly (dvojtýždňové), z ktorých vychádzajú ponuky záujmových aktivít.
 2. S ubytovanými žiakmi ju vykonávajú vychovávatelia podľa výchovného programu ŠI primerane potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov.
 3. Zameriava sa najmä na pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych.
 4. Základnou organizačnou jednotkou výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi v ŠI je výchovná skupina. Žiaci sú do nej začlenení s prihliadnutím na školu, odbor, ročník, príp. individuálne požiadavky.
 5. Na vedenie výchovnej skupiny je určený vychovávateľ.
 6. Vychovávateľ podľa rozpisu zmien vykonáva dozor v ŠI a výchovno-vzdelávacie aktivity.
 7. Počas dozoru sleduje vychovávateľ správanie žiakov, najmä bezpečnosť, dodržiavanie školského poriadku ŠI a pod. V prípade potreby pomáha žiakom odstrániť ich problémy. Zistené priestupky žiakov okamžite rieši na mieste. Závažnejšie priestupky rieši v spolupráci so skupinovým vychovávateľom.
 8. Výchovno-vzdelávaciu činnosť / vrátane záujmovej/ so žiakmi vychovávatelia realizujú v zmysle ich pracovných náplní a podľa plánov práce.
 9. Výchovná skupina sa riadi režimom dňa. V prípade potreby je režim možné skupinovým vychovávateľom krátkodobo prispôsobiť aktuálnej situácii.

Zdravotné, hygienické a bezpečnostné opatrenia v školskom internáte

Zdravotné opatrenia:

 1. Do ŠI môže byť prijatý žiak, ktorého zdravotný stav kolektívne ubytovanie alebo podmienky v ŠI ubytovanie nevylučuje. ŠI nie je personálne ani materiálne vybavený pre pomoc žiakov so špecifickými chorobami.
 2. ŠI vytvára optimálne podmienky pre zdravý vývoj ubytovaných žiakov, riadi sa záväznými hygienickými predpismi a pokynmi, úzko spolupracuje s ošetrujúcimi lekármi.
 3. Ak žiak ochorie, službukonajúci vychovávateľ mu zmeria teplotu, teplotu mu zapíše do denného záznamu s hodinou a nameranou teplotou. Žiaka odošle k triednemu učiteľovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Telefonicky oznámi rodičom stav dieťaťa. Po príchode od lekára sa žiak hlási u službukonajúceho vychovávateľa, ktorý ho na základe písomného vyjadrenia lekára odošle do domáceho liečenia.

Hygiena:

 1. Škola zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov, v rámci nich vydáva vnútorné hygienické predpisy tak pre zamestnancov ako aj žiakov.
 2. V pracovnom poriadku riaditeľ školy určí náplň práce zamestnancov a v povinnostiach žiakov sú určené úlohy žiakov.
 3. Každý žiak je povinný plniť požiadavky osobnej hygieny.
 4. Žiaci si každý deň vetrajú izbu a posteľnú bielizeň.
 5. Žiaci si 1 x mesačne vymenia posteľnú bielizeň za dohľadu skupinového vychovávateľa. Posteľná bielizeň bude vymieňaná v určený deň a hodinu pre výchovnú skupinu. Počas výmeny posteľnej bielizne bude robená fyzická kontrola poškodenia bielizne a spôsobená škoda okamžite bude posúdená a zosobnená žiakovi vychovávateľom po stanovení výšky škody.
 6. Žiaci sa najmenej1x za mesiac povinne zúčastňujú hospodárskeho odpoludnia (konkrétny deň a čas určí skupinový vychovávateľ).
 7. V prípade, že pri hodnotení poriadku dosiahne izba 5 a menej bodov, sú žiaci povinní uskutočniť mimoriadne hospodárske odpoludnie v čase osobného voľna podľa pokynov a za priamej účasti skupinového vychovávateľa.
 8. Ak sa pri hodnotení čistoty a poriadku na bunke nájdu prekryté nevysypané smeti, bude to považované za hrubé porušenie školského poriadku.
 9. Žiaci nesmú ohrozovať zdravie ubytovaných žiakov skladovaním pokazených potravín.

Bezpečnosť:

 1. Žiaci musia mať pri práci poskytnutú zvýšenú starostlivosť. Nemôžu vykonávať práce, ktoré so zreteľom na ich anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku nie sú pre nich primerané, bezpečné, alebo sú zdraviu škodlivé. Nesmú byť zamestnávaní prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov, alebo zamestnancov (§ 175 ZP ).
 2. Žiaci musia byť oboznámení s hygienickými predpismi, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s požiarnym, poplachovým štatútom o ňom vychovávatelia vedú príslušný záznam ( Vyhl. MŠ SR č. 236/2009 Z.z. školskom internáte).
 3. Vedenie ŠI kontroluje a vyžaduje dodržiavanie hygienických, požiarnych predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci a vyvodzuje dôsledky pri ich nedodržiavaní.
 4. Žiaci musia byť pred vykonávaním práce poučení o príslušných predpisoch o OBP (Vyhl. MŠ SR č.426/2007 §9).
 5. Žiaci počas práce musia mať zabezpečený odborný pedagogický dozor.
 6. Počas osobného voľna žiakov zabezpečí ŠI pedagogický dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v priestoroch ŠI – vychovávateľ sa zdržiava na pridelenom poschodí. Pri odchode žiakov k rodičom a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje.
 7. Žiaci musia dodržiavať prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre kultúru, šport, kuchynky a pod. V pracovnom poriadku sú určené povinnosti pedagogických pracovníkov v súvislosti s OBP.
 8. Pri akciách ŠI mimo ŠI sa postupuje podľa platnej legislatívy (Vyhláška MŠ SR č. 426/2007 Z.z. §9).

Garančný fond

 1. garančný fond je zriadený na hradenie nezistených škôd v školskom internáte,
 2. z garančného fondu sa hradia poškodenia v školskom internáte len v spoločných priestoroch ak sa nezistí vinník, ktorý poškodenie spôsobil,
 3. za spoločné priestory sú považované: kuchynky, chodby, schodiská, BAMS, jedáleň a spoločenské miestnosti,
 4. priestory bunky a izieb nie sú považované za spoločné priestory. Vchodové dvere do bunky sú súčasťou bunky,
 5. evidenciu zakúpeného materiálu z garančného fondu vedie vedúca výchovy v samostatnom zošite. Potvrdenky – bločky eviduje hospodárka školy,
 6. do garančného fondu prispievajú jednorazovo všetci ubytovaní žiaci za jeden školský rok. (resp. pri prvom ubytovaní žiaka v ŠI),
 7. výška poplatku do garančného fondu je stanovená riaditeľom školy a to je 5€ na školský rok čo je 0,50€ na jeden mesiac.
 8. ak sa prostriedky garančného fondu v danom ročníku vyčerpajú pred ukončením štúdia žiakov, títo sú povinní opätovne prispieť do garančného fondu stanovenú sumu riaditeľom školy,
 9. pri predčasnom ukončení ubytovania žiaka v ŠI sa mu finančné prostriedky nevracajú,
  nevyčerpané prostriedky garančného fondu po ukončení štúdia žiakov zostávajú ako dar škole, ktorý sa využije na nutné opravy školského internátu.

Záverečné ustanovenia

 1. Školský poriadok školského internátu je záväzný pre všetkých zamestnancov školského internátu a všetkých ubytovaných žiakov bez rozdielu školy, ktorú navštevujú.
 2. Zmeny a doplnenia školského poriadku musia byť spracované písomne.
 3. Tento školský poriadok ŠI nadobúda platnosť dňa

Vypracoval: Mgr. Marcel Klas a Mgr. Lenka Pinková

Schválil: Ing. Pavel Fiľo

Prílohy

Príloha č.1 Denný režim v školskom internáte

ČasČinnosť
06.00Budíček
06.00 – 07.30Osobná hygiena, ranné upratovanie izieb ( ustlanie postele, vynesenie smetí, vyvetranie izby)
06.45 – 7.45Raňajky
07.45 – 08.00Odchod do školy
08.00 – 12.20Dopoludňajšie vyučovanie
12.20 – 14.30Obed
12.50. – 15.00Popoludňajšie vyučovanie, osobné voľno pre žiakov, ktorí vyučovanie skončili
15:00 – 15:30Skupinové stretnutia
15:30 – 17:30Povinné štúdium
17.30 – 18.00Večera
18.00 – 20.30Záujmová činnosť žiakov ( žiak si vyberie jednu z ponúkaných voľnočasových aktivít pripravených vychovávateľmi)
20.30 – 21.00Čas vyhradený na kontrolu prítomnosti žiakov na izbe
21.00 – 22.00Príprava na večierku – osobná hygiena, príprava postele, prezlečenie do nočného úboru
22:00Večierka – po oznámení večierky sa vo všetkých izbách a chodbách zhasne svetlo a rešpektuje sa nočný kľud.

Príloha č.2 Prevádzkové predpisy zariadení slúžiacich pre kultúru, šport a kuchynky, sprchy

1. Spoločenská miestnosť v školskom internáte:

 1. do spoločenskej miestnosti ŠI žiaci majú povolený vstup len v prezuvkách,
 2. v tejto miestnosti ako aj v ostatných žiaci dodržiavajú poriadok, správajú sa slušne, po odchode z miestnosti vypnú svetlo a zanechajú taký poriadok, aký našli pri vstupe,
 3. táto miestnosť zároveň slúži ako návštevná miestnosť, kde ubytovaní žiaci prijímajú návštevy – neubytovaných žiakov – okrem rodinných príslušníkov, ktorí môžu konať návštevu na izbe žiaka,
 4. miestnosť zároveň slúži na spoločenské a výchovné podujatia školského internátu.

Kuchynky:

 1. slúžia na prípravu jednoduchých jedál,
 2. pred opustením kuchynky sa presvedčte, či ste vypli varič, zastavili vodu a zhasli svetlo,
 3. chladnička je k dispozícii na poschodí v kancelárii vychovávateľa. Potraviny do chladničky žiaci odkladajú zabalené a podpísané menom žiaka, aby nedochádzalo k vzájomnému odcudzovaniu potravín,
 4. v prípade, že kuchynka je vybavená mikrovlnnou rúrou a varnou kanvicou, používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách je zakázané,
 5. kuchynku môžu využívať len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ + žiaci s individuálnym stravovaním na základe lekárskeho odporučenia,
 6. v kuchynkách sa nesmú používať vlastné elektrospotrebiče

Telocvičňa:

táto plocha slúži na krúžkovú činnosť a na loptové hry, ktoré možno hrať len za priameho dozoru vychovávateľa.

Príloha č.3 Poriadok na izbách:

 1. ubytovaní žiaci sa starajú o poriadok a čistotu na izbách a v predsieni,
 2. žiaci, ktorí túto svoju povinnosť nedodržiavajú budú za to postihovaní pri bodovaní bodovou zrážkou,
 3. ak 5 x izba bude postihnutá nedostatočným počtom bodov (5 a menej), žiakom bude uložené výchovné opatrenie – napomenutie,
 4. pri ďalších piatich razoch bude žiakom uložené výchovné opatrenie – pokarhanie,
 5. pri ďalších piatich razoch bude žiakom uložené výchovné opatrenie podľa čl. VI. bod 7.10,
 6. pri ďalšom bodovom postihnutí bude žiakom uložené výchovné opatrenie podľa čl. VI. bod 8.10,
 7. vychádzky sa neudeľujú žiakom, ktorí mali v daný deň 5 a menej bodov,
 8. skupinový vychovávateľ prijíma opatrenia pri opakovaných nedostatkoch z hodnotenia poriadku na izbách ŠI,
 9. pohyb žiakov na izbách je povolený len v prezuvkách.

Príloha č.4 Transport chorých žiakov do nemocničného zariadenia.

 • ak sa vyskytne potreba privolať k žiakovi sanitku v prípade úrazu alebo ochorenia, vychovávateľ ju telefonicky privolá a ak lekár rozhodne, že je potrebný prevoz do nemocnice, tak vychovávateľ zariadi nasledovné: zaistí, aby žiak mal pri sebe kartičku poistenca, ak posúdi, že je potrebný sprievod so žiakom, poskytne mu ho.

Príloha č.5 Postup vychovávateľov po pozitívne testovaných žiakoch na alkohol.

 1. Žiaci ubytovaní v školskom internáte sú povinní v prípade podozrenia na požitie alkoholu podrobiť sa dychovej skúške alkoholtesterom. Ak sa potvrdí prítomnosť alkoholu čo i len u jedného žiaka, vychovávatelia sú povinní uskutočniť dychovú skúšku na alkohol aj u iných žiakov na poschodí a u vybratých žiakov na iných poschodiach.
 2. Ak bol žiak pozitívne testovaný na alkohol, vychovávateľ:
  a. hneď o tom upovedomí rodiča žiaka, vedúcu výchovy,
  b. vyzve rodiča, aby si po žiaka okamžite prišiel,
  c. osobne dozerá na žiaka až do príchodu rodiča,
  d. v prípade nadmerného požitia alkoholu privolá zdravotnícku pomoc,
  e. v prípade, že žiak svojim agresívnym správaním ohrozuje zdravie, životy a majetok školského internátu privolá políciu,
  f. nasledujúci deň o uvedenej skutočnosti informuje:
  – vedenie školy (RŠ, PEZ, TEZR),
  – triedneho učiteľa,
  – vedúceho autoškoly, ak ide o žiaka zaradeného v kurze,
  – učiteľa praxe, ak žiak ide v daný deň na prax.
 3. Žiak sa do internátu môže vrátiť až vtedy, keď nie je pod vplyvom alkoholu.

Príloha č.6

Pondelok

13:00 – 15:00Osobné voľno
15:00 – 15:30Skupinové stretnutie
15:30 – 17:30Štúdium
17:30 – 18:00Večera
18:00 – 20:30Záujmová činnosť žiakov
20:30 – 21:00Čas vyhradený na kontrolu stavu žiakov. Žiak je povinný byť na svojej izbe
21:00 – 22:00Príprava na večierku
22:00 – 6:00Večierka nočný pokoj

Utorok

13:00 – 15:00Osobné voľno
15:00 – 15:30Skupinové stretnutie
15:30 – 17:30Štúdium
17:30 – 18:00Večera
18:00 – 20:30Záujmová činnosť žiakov
20:30 – 21:00Čas vyhradený na kontrolu stavu žiakov. Žiak je povinný byť na svojej izbe
21:00 – 22:00Príprava na večierku
22:00 – 6:00Večierka nočný pokoj

Streda

15:00 – 17:30Vychádzky
17:30 – 18:00Večera
18:00 – 20:30Štúdium, záujmová činnosť žiakov pre tých, ktorí sa už pripravili do školy a na prax
20:30 – 21:00Čas vyhradený na kontrolu stavu žiakov. Žiak je povinný byť na svojej izbe
21:00 – 22:00Príprava na večierku
22:00 – 6:00Večierka nočný pokoj

Štvrtok

13:00 – 15:00Osobné voľno
15:00 – 15:30Skupinové stretnutie
15:30 – 17:30Veľké upratovanie izieb a spoločných priestorov
17:30 – 18:00Večera
18:00 – 20:30Štúdium, záujmová činnosť žiakov pre tých, ktorí sa už pripravili do školy a na prax
20:30 – 21:00Čas vyhradený na kontrolu stavu žiakov. Žiak je povinný byť na svojej izbe
21:00 – 22:00Príprava na večierku
22:00 – 6:00Večierka nočný pokoj

Piatok

10:30 – 13:00Odchod žiakov zo ŠI

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM