Učebné odbory

Pripravované odbory

Záhradník

3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou, výučný list
Ako absolvent učebného odboru záhradník si kvalifikovaný odborník schopný pracovať v záhradníckej výrobe, v záhradníckych podnikoch, v obchode i službách. Si uplatniteľný na trhu práce i ako samostatný živnostník, poznáš jednotlivé druhy kvetín a sadovníckeho materiálu, poznáš podmienky pre pestovanie a ochranu rastlín. Vieš sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru. Si schopný vykonávať záhradné a krajinárske úpravy, realizácie záhrad a ich údržbu.

Mäsiar kuchár

4-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou, výučný list
Mäsiar kuchár ti umožní získať stredné odborné vzdelanie s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby si bol schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania, kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie. Odborný výcvik budeš vykonávať v školských výrobných dielňach a na zmluvných externých pracoviskách v mäsovýrobe a v gastronomických zariadeniach.

Farmár pre podhorské a horské oblasti

  • Plánujeme vytvoriť a akreditovať nový učebný odbor farmár pre horské oblasti – forma trojročného  štúdia pre 15 ročných po ukončení ZŠ a forma dvojročného skráteného štúdia dennou aj večernou formou pre tých, ktorí už absolvovali vzdelávanie na nejakej strednej škole – čiže pre dospelých (celoživotné vzdelávanie)
  • Štúdium  LEN odborných predmetov a odborného výcviku určené pre absolventov s minimálne dosiahnutým vzdelaním ISCED 3C.
  • Štúdium bude zamerané na rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu a mechanizáciu pre horské oblasti, rozvoj vidieka a agroturistiku. Marketing a ekonomika bude zameraná na predaj konečnému spotrebiteľov.
  • Pri tvorbe sa predpokladá úzka spolupráca so zamestnávateľským sektorom, autoritami a relevantnými inštitúciami.
  • Snahou bude zaradiť novovzniknutý odbor do systému duálneho vzdelávania.