Vitajte na stránkach našej školy

Video - Keď tradície letia svetom 1

Video - Keď tradície letia svetom 2

 

OZNAM ŠI

Žiadosti o ubytovanie do školského internátu posielajte do 12. júna 2020 buď poštou na adresu školy, alebo na e-mail adresu školy:  sos@sosbanbb.sk

Žiadosť o prijatie do ŠI

ROZHODNUTIE O PRIJATI DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠK.ROKU 2020/21 BUDE UBYTOVANÉMU ŠTUDENTOVI ODOVZDANÉ OSOBNE V DEŇ NÁSTUPU 1. SEPTEMBRA 2020.

Septembrové paltby za školský internát budú musieť byť uhradené do 3. septembra 2020.


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní,termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


OZNAM - HODNOTENIE

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe rozhodnutia pedagogickej rady upravujeme s platnosťou od 28.4.2020 klasifikáciu v druhom polroku zo známky na slovné hodnotenie absolvoval v týchto predmetoch:

OVY – odborný výcvik, PXA – prax, ADK – administratíva a korešpodencia, TSV – telesná a športová výchova

Nehodnotia sa predmety: IPX - individuálna prax, PZR – prax v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu

Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ školy

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020


Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

https://www.minedu.sk/data/att/16043.pdf

 


OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 (pdf)

prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať na stránke školy.


OZNAM  o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční.


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


MATERIÁLY na samoštúdium žiakov 

Nakoľko bola zrušená prezenčná forma výučby, študenti nájdu podklady na samoštúdium na nasledovnom linku
https://sosbanbb.edupage.org/blog1/


OZNAM o vyzdvihnutí učebníc zo školského internátu

Na základe požiadaviek rodičov a žiakov vedenie SOŠ po dôkladnom zvážení umožňuje žiakom školy vyzdvihnutie učebníc a zošitov zo školského internátu za podmienky dodržania týchto pravidiel:

  • žiaci si môžu učebnice a zošity vyzdvihnúť v určených termínoch, a to:
  •  piatok 20 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  pondelok 23 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  streda 25 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  • žiakom však nebude umožnený vstup do školského internátu;
  • žiak je povinný mať ochranu tváre;
  • žiak bude kontaktovať službukonajúceho vrátnika v školskom internáte vo vchode C, ktorý mu zavolá službukonajúceho vychovávateľa;
  • požadované učebnice a zošity z izby vyzdvihne vychovávateľ a odovzdá ich žiakovi;
  • zároveň je potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia a zásady hygieny a ochrany zdravia.

   ŠKOLA PRE PRAX    "ČO UČÍME - TO ROBÍME"

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.
V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti. Odbory v našej škole sú certifikované medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Po vydaní medzinárodného certifikátu je výučný list a maturitné vysvedčenie platné v zahraničí. Od 13.3.2015 spoločnosť IES zvyšuje rating školy na BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

  Poďakovanie IMYB 2019

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

FRANCÚZSKO
Región: AKVITÁNIA, Mesto: NERAC, Škola: EPLEFTA LOT ET GARANNE, SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA
Študijné odbory zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a hygienu.

TALIANSKO
Región: UMBRIA, Mesto: SPOLETO, Inštitúcia: AZZURA
Zabezpečuje stáže v oblasti vidieckej turistiky, bio poľnohospodárstva, tradičnej gastronómie a pomoc pri hľadaní zamestnania na európskom pracovnom trhu.

ČESKO
Región: PARDUBICKÝ KRAJ, Mesto: LITOMYŠL, Škola: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTE
Poskytuje vzdelanie v odboroch logistické a finančné služby, kuchár, cukrár, pekár, inštalatér, tesár, murár.

Región: KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ, Mesto: TRUTNOV, Škola: STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ
Škola s výučbou v záhradníckych a technických odboroch a špička v chovateľstve cudzokrajných zvierat.

Región: ZLÍNSKY KRAJ, Mesto: KROMĚŘÍŽ, Škola: TAUFEROVA STŘEDNÍ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
Zameraná na veterinárnu starostlivosť, chov a liečenie zvierat, kvalitu a kontrolu potravín.