Vitajte na stránkach našej školy

Video - Keď tradície letia svetom 1

Video - Keď tradície letia svetom 2

COVID PLAGÁT (pdf)


Prehľad opatrení v súvislosti s COVID 19 platných od 2.9.2020

Žiaci môžu vstupovať do školy výlučne hlavným vchodom

Rodičom a cudzím osobám je vstup do školy zakázaný.

Do konca septembra je vstup do školy a pohyb v interiéri školy možný len s rúškom.

Od stredy 15.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

Nezabudnite doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe do školy vykonávaný ranný filter (meranie teploty). Ranný filter sa vzťahuje aj na žiakov ubytovaných v školskom internáte. Pripravená je aj dezinfekcia rúk. 

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Zákonný zástupca :

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Požadované tlačivo stiahnete tu:

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (docx)OZNAMY PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV SÚVISIACE S NÁSTUPOM DO ŠKOLY

Ako sme už písali v predchádzajúcom liste, očakávame Váš návrat do školy a tešíme sa na Vás. 


Epidemiologická situácia sa však neustále mení. Na Slovensku nastúpila druhá vlna pandémie koronavírusu. Priebežne sa navrhujú a prijímajú opatrenia, ktoré sa môžu týkať aj Vášho návratu do školy. Preto Vás žiadame aby ste ohľadom Vášho návratu do školy sledovali pokyny, ktoré Vám zverejníme.

Kompletné informácie o situácii na Slovensku môžete sledovať na stránke - https://korona.gov.sk/

Svoj príchod na Slovensko ste povinní najneskôr 5 dní pred príchodom nahlásiť emailom Ing. Bojsovej - ludka.bojsova@gmail.com. Je potrebné, aby ste uviedli dátum a čas príchodu, miesto príchodu (príletu), spôsob dopravy. 

Zároveň Vám pripomíname, aby ste si doniesli rúška na ochranu tváre, ktoré sme povinní zatiaľ iba v interiéroch nosiť.

K 13.8. 2020 platí nasledovný postup (zmena je možná na základe aktuálnych opatreniami a pokynov nadriadených orgánov):

 • pri vstupe na Slovensko musíte predložiť negatívny test na COVID 19, nie starší ako 96 hodín;

 • absolvovať päťdňovú karanténu a následne podstúpiť ďalší test na COVID 19.

 • Vaša karanténa začína dňom ubytovnia sa v karanténnom zariadení (školský internát)

  Päťdňovú karanténu plánujeme pre  študentov zabezpečiť v našom školskom internáte alebo v štátnych karanténnych zariadeniach. Študenti, ktorí sa vrátia po 15.9.2020 budú najpravdepodobnejšie absovovať karanténu v  štátnom karanténnom zariadenií.

  Počas karantény budú pre Vás platiť prísne bezpečnostné opatrenia,  zákaz vychádzania z izby a zákaz návštev.  Stravovanie v karanténe bude zabezpečené.

  Porušenie karantény sa  bude považovať v súlade s platnými opatreniami za všeobené ohroozenie zdravia. Sankcie sú až do výšky     5 000 €.

 • nie je povolené akékoľvek prerušenie cesty - napr. po prílete do Budapešti

 • prerušením cesty,m stráca Váš test na COVID 19 platnosť

 • všetci študenti, prichádzajúdzi z Kazachstanuu do Budapešti dňa 27.8.2020 sú povinní pricestovať do Banskej Bystrice objednaným autobsom, iný spôsob prepravy neakceptujeme ani v prípade, že máte zakúpený lístok napr, na FLIX BUS

 • vchod do autobusu bude zadnými dverami, za šoférom usia byť minimálne 3 sedadá neobsadené (z obidvoch strán)

 • žiadame študentov, ktorí neprídu do školy v určenom termíne od 24.8.2020 do 27.8.2020, aby si svoj príchod naplánovali po15.9.2020, karanténu budú absolvovať v štátnom karanténnom zariadení

 • vstup do školského internátu je povelený len cez vchod C
  do internátu nemôžete vstupiť svojvoľne, vstup a ubytovanie vo vyhradenej časti pre karanténu bude zabezpečovať určená služba

Aby sa predišlo nedorozumeniam, čo sa týka platieb zdravotného poistenia je pred príchodom každý zahraničný študent povinný poslať na účet školy 171 €. Uvedené prostriedky budú použité na úhradu komerčného zdravotného poistenia v poisťovni UNION od 27.8.2020 do 20.12.2020.

 


OZNAM ŠI

Žiadosti o ubytovanie do školského internátu posielajte do 12. júna 2020 buď poštou na adresu školy, alebo na e-mail adresu školy:  sos@sosbanbb.sk

Žiadosť o prijatie do ŠI

ROZHODNUTIE O PRIJATI DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠK.ROKU 2020/21 BUDE UBYTOVANÉMU ŠTUDENTOVI ODOVZDANÉ OSOBNE V DEŇ NÁSTUPU 1. SEPTEMBRA 2020.

Septembrové paltby za školský internát budú musieť byť uhradené do 3. septembra 2020.


 

   ŠKOLA PRE PRAX    "ČO UČÍME - TO ROBÍME"

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.
V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti. Odbory v našej škole sú certifikované medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Po vydaní medzinárodného certifikátu je výučný list a maturitné vysvedčenie platné v zahraničí. Od 13.3.2015 spoločnosť IES zvyšuje rating školy na BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

  Poďakovanie IMYB 2019

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

FRANCÚZSKO
Región: AKVITÁNIA, Mesto: NERAC, Škola: EPLEFTA LOT ET GARANNE, SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA
Študijné odbory zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a hygienu.

TALIANSKO
Región: UMBRIA, Mesto: SPOLETO, Inštitúcia: AZZURA
Zabezpečuje stáže v oblasti vidieckej turistiky, bio poľnohospodárstva, tradičnej gastronómie a pomoc pri hľadaní zamestnania na európskom pracovnom trhu.

ČESKO
Región: PARDUBICKÝ KRAJ, Mesto: LITOMYŠL, Škola: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTE
Poskytuje vzdelanie v odboroch logistické a finančné služby, kuchár, cukrár, pekár, inštalatér, tesár, murár.

Región: KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ, Mesto: TRUTNOV, Škola: STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ
Škola s výučbou v záhradníckych a technických odboroch a špička v chovateľstve cudzokrajných zvierat.

Región: ZLÍNSKY KRAJ, Mesto: KROMĚŘÍŽ, Škola: TAUFEROVA STŘEDNÍ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
Zameraná na veterinárnu starostlivosť, chov a liečenie zvierat, kvalitu a kon