Vitajte na stránkach našej školy

Video - Keď tradície letia svetom 1

Video - Keď tradície letia svetom 2

 


NÁSTUP DO ŠKOLY

Milí študenti, na základe usmernenia odboru školstva BBSK nástup študentov do školy je odporúčaný od 29. júna 2020. Študenti našej školy prídu do školy podľa rozpisu.

Prvá skupina príde do školy len 29.6. 2020 od 9.00 hod. (I.A, I.D, I.B, III.A/D)

Druhá skupina príde do školy len 30.6.2020 od 9.00 hod. (II.A, II.D, II.B, II.M, III.B)

Okrem vydávania vysvedčení budú študenti odovzdávať aj učebnice - nezabudnite ich priniesť.


OZNAM O UZATVÁRANÍ KONCOROČNÝCH ZNÁMOK

Milí študenti,

gremiálna porada dňa 2.6.2020 rozhodla, že známky v druhom polroku musia byť uzavreté do 18.6.2020.  V prípade, že žiak nesplní úlohy zadané vyučujúcim daného predmetu, bude z predmetu neklasifikovaný. Do koncoročného hodnotenia budú brané do úvahy aj výsledky dosiahnuté v prvom polroku.
Klasfikačná porada sa uskutoční 23.6.2020 o 10.00 hod.


OZNAM ŠI

Žiadosti o ubytovanie do školského internátu posielajte do 12. júna 2020 buď poštou na adresu školy, alebo na e-mail adresu školy:  sos@sosbanbb.sk

Žiadosť o prijatie do ŠI

ROZHODNUTIE O PRIJATI DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠK.ROKU 2020/21 BUDE UBYTOVANÉMU ŠTUDENTOVI ODOVZDANÉ OSOBNE V DEŇ NÁSTUPU 1. SEPTEMBRA 2020.

Septembrové paltby za školský internát budú musieť byť uhradené do 3. septembra 2020.


OZNAM O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milí študenti,

na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020.

Klasifikáciu za druhý polrok v školskom roku 2019/2020 je potrebné uzavrieť do 4.5.2020. V prípade, že by ste boli neklasifikovaní,termín na náhradnú klasifikáciu bol určený na 5.5. a 6.5. 2020. O spôsobe a čase vykonania náhradnej klasifikácie Vás bude informovať triedny učiteľ.


OZNAM - HODNOTENIE

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe rozhodnutia pedagogickej rady upravujeme s platnosťou od 28.4.2020 klasifikáciu v druhom polroku zo známky na slovné hodnotenie absolvoval v týchto predmetoch:

OVY – odborný výcvik, PXA – prax, ADK – administratíva a korešpodencia, TSV – telesná a športová výchova

Nehodnotia sa predmety: IPX - individuálna prax, PZR – prax v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu

Ing. Pavel Fiľo , riaditeľ školy

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020


Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

https://www.minedu.sk/data/att/16043.pdf

 


OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 (pdf)

prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať na stránke školy.


OZNAM  o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční.


ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC

Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby.

Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.


MATERIÁLY na samoštúdium žiakov 

Nakoľko bola zrušená prezenčná forma výučby, študenti nájdu podklady na samoštúdium na nasledovnom linku
https://sosbanbb.edupage.org/blog1/


OZNAM o vyzdvihnutí učebníc zo školského internátu

Na základe požiadaviek rodičov a žiakov vedenie SOŠ po dôkladnom zvážení umožňuje žiakom školy vyzdvihnutie učebníc a zošitov zo školského internátu za podmienky dodržania týchto pravidiel:

  • žiaci si môžu učebnice a zošity vyzdvihnúť v určených termínoch, a to:
  •  piatok 20 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  pondelok 23 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  •  streda 25 . marca 2020 v čase 10.00 – 12.00
  • žiakom však nebude umožnený vstup do školského internátu;
  • žiak je povinný mať ochranu tváre;
  • žiak bude kontaktovať službukonajúceho vrátnika v školskom internáte vo vchode C, ktorý mu zavolá službukonajúceho vychovávateľa;
  • požadované učebnice a zošity z izby vyzdvihne vychovávateľ a odovzdá ich žiakovi;
  • zároveň je potrebné dodržiavať všetky platné nariadenia a zásady hygieny a ochrany zdravia.

   ŠKOLA PRE PRAX    "ČO UČÍME - TO ROBÍME"

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.
V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti. Odbory v našej škole sú certifikované medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Po vydaní medzinárodného certifikátu je výučný list a maturitné vysvedčenie platné v zahraničí. Od 13.3.2015 spoločnosť IES zvyšuje rating školy na BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

  Poďakovanie IMYB 2019

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

FRANCÚZSKO
Región: AKVITÁNIA, Mesto: NERAC, Škola: EPLEFTA LOT ET GARANNE, SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA
Študijné odbory zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a hygienu.

TALIANSKO
Región: UMBRIA, Mesto: SPOLETO, Inštitúcia: AZZURA
Zabezpečuje stáže v oblasti vidieckej turistiky, bio poľnohospodárstva, tradičnej gastronómie a pomoc pri hľadaní zamestnania na európskom pracovnom trhu.

ČESKO
Región: PARDUBICKÝ KRAJ, Mesto: LITOMYŠL, Škola: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTE
Poskytuje vzdelanie v odboroch logistické a finančné služby, kuchár, cukrár, pekár, inštalatér, tesár, murár.

Región: KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ, Mesto: TRUTNOV, Škola: STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ
Škola s výučbou v záhradníckych a technických odboroch a špička v chovateľstve cudzokrajných zvierat.

Región: ZLÍNSKY KRAJ, Mesto: KROMĚŘÍŽ, Škola: TAUFEROVA STŘEDNÍ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
Zameraná na veterinárnu starostlivosť, chov a liečenie zvierat, kvalitu a kontrolu potravín.