Školská samospráva

Rada školy

Členovia

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

 1. Ing. Benjamín Šimko
 2. Ing. Eva Vlčková

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

 1. Juraj Hlucháň

Traja zvolení zástupcovia rodičov:

 1. Marek Mojžiš
 2.  Anita Fáková
 3.  Jana Tomášová

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

 1. Simona Polgárová

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 1. Mgr. Martina Kováčová
 2. Ing. Žaneta Čierna
 3. Ing. Milan Lichý
 4. Ing. Alena Mikulinová

Predseda Rady školy: 

Ing. Benjamín Šimko

Úlohy

 • vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky
 • iniciatívny poradný orgán
 • riaditeľ predkladá RŠ dôležité materiály na schválenie (návrhy na zavedenie študijných alebo učebných odborov, školský vzdelávací program, rozpočet, podnikateľská činnosť školy, správu o výchovno vzdelávacej činnosti, správu o výsledkoch hospodárenia školy, koncepčný zámer rozvoja školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu)