Ddôležité dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je jedným z verejne dostupných dokumentov, z ktorých môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti organizácie i o jej hospodárení. Správa sa vypracúva a zverejňuje každoročne.

V zmysle § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom štruktúru a obsah správ, a to vyhláškou č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2006. Po vypracovaní správy je riaditeľ povinný je predložiť zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie (§ 5 ods. 7 písm. f, § 6 ods. 18 písm. e, § 24 ods. 5 písm. d).

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/23 si môžete stiahnuť tu.

Stiahnuť správu