Je tu pre teba

Výchovný poradca

Image

Mgr. Libuša Majerová

výchovný poradca

0903 529 975
mlibusa@gmail.com

konzultačné hodiny - podľa potreby a dohody

V akých oblastiach vieme pomôcť?

 • Výchovný poradca v rámci svojej činnosti pomáha riešiť rôzne problémy žiakov, konzultuje pri voľbe štúdia na VŠ, kariérnom raste, podieľa sa na riešení náročných životných situácií.
 • V spolupráci s triednymi učiteľmi venuje pozornosť poruchám vývinu žiakov, ich zisťovaniu, prevencii a náprave.
 • Výchovný poradca v spolupráci so školským psychológom monitoruje v 1. ročníku adaptáciu žiakov a vzdelávacie výsledky.
 • Na našej škole pôsobí aj koordinátorka prevencie, ktorá spolu s vyučujúcimi pomáha rozvíjať také aktivity u žiakov, ktoré by viedli k predchádzaniu možnosti styku s drogami, hracej vášni, ale aj neustálemu vysedávaniu za počítačom.  Nemožno povedať, že problémy majú iba žiaci, ktorí majú slabší prospech. Mnoho iných problémov je potrebné riešiť aj u vysoko nadaných žiakov, ktorí nemajú problém s učením.
 • Úzko spolupracujeme s CPPPaP, škola má prideleného školského psychológa

Individuálna integrácia

Aj v tomto roku naša škola ponúka možnosť študovať aj žiakom s individuálnou integráciou. Práca s týmito žiakmi je náročnejšia, potrebná je spolupráca aj s rodičmi týchto žiakov. Budem rada, ak mňa alebo triedneho učiteľa vyhľadáte, ak viete, alebo máte pocit, že aj váš syn/dcéra by potrebovala pomoc, osobitný prístup pedagógov.

Vážení rodičia, ste to práve Vy, kto svojou spoluprácou so školou môže predísť problémom svojich detí. Veríme, že spoločnými silami zabezpečíme úspešné štúdium Vašich detí na našej škole.

Podmienky školskej integrácie

Žiak, ktorý na ZŠ bol  integrovaný a rodičia chcú, aby bol integrovaný aj na strednej škole, musí doniesť potrebné dokumenty ku školskej integrácii

 • písomnú žiadosť o vzdelávanie formou integrácie spolu s písomným vyjadrením príslušného poradenského zariadenia a aktuálnymi správami z vyšetrení najneskôr do 5. 9. aktuálneho školského roka!
 • žiadosť o školskú integráciu bez priloženého odporúčania poradenského zariadenia nie je akceptovateľná.

Odporúčame preto rodičom, aby o vyšetrenie svojho dieťaťa požiadali príslušné poradenské zariadenie (CPPP a P, CŠPP) v predstihu, aby správy z vyšetrení a odporúčanie k školskej integrácii stihli byť vypracované a zaslané na školu do začiatku aktuálneho školského roka.

Ďalej prosíme rodičov žiakov, ktorí boli integrovaní na ZŠ a budú pokračovať v školskej integrácii na našej škole, aby na zápis priniesli celú dokumentáciu k integrácii (formulár „NÁVRH NA PRIJATIE ŽIAKA“ so všetkými prílohami) spolu s písomnou Žiadosťou o vzdelávanie formou školskej integrácie.(vyplnené tlačivo „Návrh na prijatie“ je povinná dokumentácia každého integrovaného žiaka základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Rodičia požiadajú výchovného poradcu ZŠ o kópiu Návrhu na prijatie a doručia ju na strednú školu, ak tak už VP zo ZŠ neurobil).

V prihláške na štúdium na strednej škole je v bode 10 prihlášky potrebné viesť kód integrácie. Kódy druhov zdravotného znevýhodnenia alebo nadania sú na druhej strane formulára prihlášky. Kód je potrebné napísať podľa zdravotného znevýhodnenia alebo nadania žiaka, na základe ktorého bol integrovaný na ZŠ a postupoval podľa IVVP. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.( §63 ods. 4 školského zákona)!

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. (zákon č. 245/2008 Z. z., § 2 písm. s)
 • Žiak so ŠVVP je žiak, ktorý má od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí). Uplatnenie požiadavky je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. (zákon č. 245/2008 Z. z. § 2 písm. i, j)

Povinnosťou zákonného zástupcu je informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.(§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona).

Právo zákonného zástupcu – oboznámiť sa s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom, podľa ktorého je žiak vzdelávaný, a ktorý je vypracovaný triednym učiteľom v spolupráci s ostatnými pedagógmi školy, prípadne v spolupráci s príslušným poradenským zariadením.

O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (písomná Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie) a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia žiaka. Ak je už žiak žiakom danej školy a ŠVVP sa prejavia neskôr, počas štúdia, posiela rodič Žiadosť o zmenu formy vzdelávania (integráciu).

Integrovaný žiak je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva po vykonaných diagnostických vyšetreniach.

Výchovné poradenstvo ponúka:

 • poradenstvo pri riešení problémov študentov v ich osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine,
 • poradenstvo pri riešení náročných životných situácií, zvládania stresových a záťažových situácií,
 • prevenciu delikvencie, závislosti a sociálno-patologických javov.

Osobitnú pozornosť venuje:

 • poruchám vývinu detí a mládeže, prevencii a náprave,
 • študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslexia, dysgrafia a pod.).

Výchovná poradkyňa spolupracuje:

 • s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy,
 • s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
 • v prípade potreby zabezpečí bezplatné a diskrétne poradenstvo.

V oblasti vzdelávacieho vývinu sa zaujíma o:

 • študentov 1. ročníka s výrazným zhoršením prospechu v porovnaní so ZŠ,
 • študentov celkovo prospechovo slabých, ktorí majú problémy so zvládaním učiva,
 • študentov, ktorí vykazujú nápadný rozdiel v prospechu niektorých predmetov,
 • nadaných študentov, ktorí sa učia pod svoje možnosti,
 • nadaných študentov.

  V oblasti profesijného vývinu ide o žiakov, ktorí:

  • nevedia, kam a či  by mali ísť študovať po skončení našej školy, alebo sa uplatniť na trhu práce
  • váhajú medzi dvoma alebo viacerými alternatívami,
  • chcú si overiť správnosť svojej voľby,
  • majú neadekvátne ašpirácie

  Náplň práce výchovného poradcu

  • Poskytuje kompletný poradenský servis
  • Poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
  • Prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, prípadne znížených známok zo správania
  • Osobitnú starostlivosť venuje individuálne začleneným žiakom
  • Sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými a inými odbornými zariadeniami
  • V spolupráci s pedagogickými pracovníkmi získava talentovaných žiakov pre mimoškolskú činnosť a účasť na súťažiach
  • Rieši prípady a problémy v oblasti záškoláctva, šikanovania a zvýšenej agresivity žiakov
  • Pomáha pri výbere vysokej školy a vyplňovaní prihlášok na VŠ
  • Pripravuje a organizuje výchovné koncerty a besedy
  • Spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy

  Linka detskej istoty pre mládež

  Chceš sa radšej porozprávať s niekým mimo školy?

  Linka detskej istoty pre mládež
  116 111

  potrebujem@pomoc.sk