Všetko, čo potrebuješ k prijímačkám vedieť.

Prijímacie konanie

Podanie prihlášky

20. marec 2024

1. kolo prijímačiek

2. máj 2024
6. máj 2024

začiatok o 9.00 hod

2. kolo prijímačiek

18. jún 2024

Výsledková listina Prijímacie skúšky konané 2.5.2024 a 6.5.2024

Informácie o odboroch, ktoré otvárame v školskom roku 2024/2025:

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky

mäsiar
mäsiarka

2954 H

denná

3

záverečná skúška

3

mäsiar kuchár
mäsiarka kuchárka

2956 H

denná

4

záverečná skúška

5

cukrár kuchár
cukrárka kuchárka
2977 H
denná
4
záverečná skúška
15
cukrár pekár
cukrárka pekárka
2978 H
denná
4
záverečná skúška
13
farmár pre podhorské a horské oblasti
farmárka pre podhorské a horské oblasti
4584 H
denná
3
záverečná skúška
10
pivovarník a sladovník
pivovarníčka a sladovníčka
2989 H
denná
3
záverečná skúška
3
podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
4234 M
denná
4
maturitná skúška
15
podnikateľ pre rozvoj vidieka
podnikateľka pre rozvoj vidieka
4553 K
denná
4
maturitná skúška
18
služby v cestovnom ruchu
6355 M
denná
4
maturitná skúška
24

Ako na to?

Postup podania prihlášky

  • Podaj prihlášku

    Najneskôr do 20. marca 2024 musíš dodať prihlášku na štúdium. Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností. Prihláška sa podáva elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

  • Príď na prijímaciu skúšku

    Ak sa hlásiš na študijný obor, čakajú ťa prijímacie skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z vedomostného testu z vyučovacieho jazyka a z matematiky alebo biológie.

  • Nezabudni sa zapísať

    Ideš študovať k nám? Prišlo ti rozhodnutie o prijatí? Gratulujeme! Nezabudni za zapísať. Môžeš tak urobiť cez EduPage.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Stačí si podať prihlášku.

Neboj sa spýtať.

Máš akúkoľvek otázku?

Stredná odborná škola Pod Bánošom
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

+421 48 4724514
sos@sosbanbb.sk

Ešte nemáš jasno?

Pozri sa, čo ti môžeme ponúknuť

Prečo ísť k nám