Všetko, čo potrebuješ k prijímačkám vedieť.

Prijímacie konanie

Podanie prihlášky

20. marec 2022

1. kolo prijímačiek

2. máj 2022
9. máj 2022

2. kolo prijímačiek

21. jún 2022

Informácie o odboroch, ktoré otvárame v školskom roku 2022/2023:

Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky
mäsiar
2954 H
denná
3
záverečná skúška
9
cukrár kuchár
2977 H
denná
4
záverečná skúška
15
cukrár pekár
2978 H
denná
4
záverečná skúška
13
biochemik – výroba piva a sladu
2987 H
denná
3
záverečná skúška
4
podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
4234 M
denná
4
maturitná skúška
15
podnikateľ pre rozvoj vidieka
4553 K
denná
4
maturitná skúška
15
manažment regionálneho cestovného ruchu
6324 M
denná
4
maturitná skúška
24
Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Ako na to?

Postup podania prihlášky

  • Podaj prihlášku

    Najneskôr do 20. marca 2022 musíš dodať prihlášku na štúdium. Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností. Prihláška sa podáva elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

  • Príď na prijímaciu skúšku

    Ak sa hlásiš na študijný obor, čakajú ťa prijímacie skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z vedomostného testu z vyučovacieho jazyka a z matematiky alebo biológie.

  • Nezabudni sa zapísať

    Ideš študovať k nám? Prišlo ti rozhodnutie o prijatí? Gratulujeme! Nezabudni za zapísať. Môžeš tak urobiť cez EduPage.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Stačí si podať prihlášku.

Neboj sa spýtať.

Máš akúkoľvek otázku?

Stredná odborná škola Pod Bánošom
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

+421 48 4724514
sos@sosbanbb.sk

Ešte nemáš jasno?

Pozri sa, čo ti môžeme ponúknuť

Prečo ísť k nám