Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium do I. ročníka

Termíny konania prijímacích skúšok

1. kolo
1. termín – 2. 5 .2022
2. termín – 9. 5 .2022
2. kolo
21. jún 2022

Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký – prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

Prihlášku možno podať:

  • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo
  • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného
    zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné
    vyhlásenie.

Tézy na prijímacie skúšky z biológie

Tézy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Tézy na prijímacie skúšky z matematiky

V školskom roku 2022/2023 otvárame nasledujúce odbory:

Školský vzdelávací program je v zmysle zákona č. 245/2008  Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §7 odst. 9  verejne prístupný k nahliadnutiu u informátora (vrátnica SOŠ, Pod Bánošom 80).

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kód odboruNázov odboruDĺžka
štúdia
Počet
žiakov
2954 H 00mäsiar39
2977 H 00 cukrár kuchár415
2978 H 00cukrár pekár413
2987 H 02biochemik – výroba piva a sladu34
4234 M 00podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat415
4553 K 00podnikateľ pre rozvoj vidieka415
6324 M 00manažment regionálneho cestovného ruchu424

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Kritéria na prijímacie skúšky v školskom roku 2022/2023

Kritéria na prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM