Verejné obstarávanie

Príkaz č. 008/2013/UVO     

k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Príkaz č. 008/2013/UVO (pdf)

Prikaz_predsedu_c__003_2013_UVO.pdf

Dodatok č.1 k zmluve o dielo – objekt telocvičňa, dielne odborného výcviku (pdf)

Dáme do prenájmu nebytový priestor na umiestnenie nápojových automatov. Svoje ponuky posielajte na adresu školy v  zapečatenej obálke s nápisom neotvárať. Súťaž do 21.12.2017.

Vyhlasujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nevyužívaných nebytových priestorov v areáli SOŠ pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici zapísaný na LV č.1527 k.ú. Sásová, obec Banská Bystrica

VO na prenájom nebytových priestorv 2017 (pdf)

Verejná obchodná súťaž na prenájom nevyužívaných nebytových priestorov (pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk „Ústredné kúrenie a radiátory“ a „Meranie a regulácia“  (pdf)

Súhrnná správa VO 4. štvrťrok 2017

Súhrnná správa VO 3. štvrťrok 2017

Súhrnná správa VO 2. štvrťrok 2017

Súhrnná správa VO 1. štvrťrok 2017

Súhrnná správa VO 4. štvrťrok 2016

Súhrnná správa VO 3. štvrťrok 2016

Súhrnná správa VO 1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa VO 2. štvrťrok 2016

Súhrnná správa VO 3.štvrťrok 2015

Záznam z prieskumu trhu rekonštrukcia odbornej učebne

Súhrnná správa VO 2.štvrťrok 2015

Súhrnná správa VO 1.štvrťrok 2015

Ročný plán VO 2015

Etický kódex VO

Súhrnná správa VO 4.štvrťrok 2014

Súhrnná správa VO 3.štvrťrok 2014

Výzva na predloženie ponuky – nákup spotrebného materiálu

Súhrnná správa obsahujúca VO zákaziek s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie január – marec 2014 (pdf)

Súhrnná správa obsahujúca VO zákaziek s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie október – december 2013 (pdf)

Informácia o zadaní zákaziek na obstarávanie tovarov, služieb a prác (pdf)

Informácia o zadaní zákaziek na obstarávanie tovarov, služieb a prác2 (pdf)

Infomácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Deň zverejenenia: 24.01.2014
Predmet zákazky: Výmena okien pekárska dielňa
Zmluvná cena zakázky: 971,10 €
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu): 29.01.2014

Deň zverejenenia: 19.02.2014
Predmet zákazky: Úradná skúška výťahov, podľa zákona č. 124/2006 Z.z.
Zmluvná cena zakázky: 564,00 €
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu): 25.02.2014

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM