Uchádzači

V školskom roku 2022/2023 otvárame nasledujúce odbory:

Školský vzdelávací program je v zmysle zákona č. 245/2008  Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §7 odst. 9  verejne prístupný k nahliadnutiu u informátora (vrátnica SOŠ, Pod Bánošom 80).

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kód odboruNázov odboruDĺžka
štúdia
Počet
žiakov
2954 H 00mäsiar39
2977 H 00 cukrár kuchár415
2978 H 00cukrár pekár413
2987 H 02biochemik – výroba piva a sladu34
4234 M 00podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat415
4553 K 00podnikateľ pre rozvoj vidieka415
6324 M 00manažment regionálneho cestovného ruchu424

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Charakteristika odborov na SOŠ

Študijné odbory:

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
4234 M podnikanie  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

SOŠ podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Učebné odbory:

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu
2954 H mäsiar
4571 H záhradník
4582 H včelár, včelárka
(prihláška na stránke e – vzdelávanie)

Nadstavbové štúdium:

2952 L výroba potravín
4512 L poľnohospodárstvo

Pomaturitné štúdium:

4221 Q vidiecka turistika (3-ročné)

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM