4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka

 

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, absolvent zároveň získa i výučný list.
Absolvent sa stane subjektom, ktorý zabezpečuje spravovanie daností krajiny pre rozvoj agroturistiky a je schopný na tento účel využívať fondy EÚ a vlády pre rozvoj vidieka. Študent získa počas štúdia široké vedomosti a zručnosti pri príprave, technickom a technologickom zabezpečovaní a riadení podnikateľských aktivít súvisiacich s rozvojom vidieka.

Profil absolventa
Absolvent
* ovláda princípy plánovania a tvorby podmienok pre agroturistiku a turistiku na vidieku
* získa schopnosti orientácie, ale aj využitia fondov EÚ pre rozvoj vidieka
* pozná dejiny, kultúru, národopis, tradície, umelecké remeslá, historické a náučné zvláštnosti regiónu, mesta, obce
* pozná normy a právne predpisy vo vidieckej turistike
* ovláda zásady stolovania, princípy prípravy jedál, podávanie jedál a nápojov
* pozná princípy ubytovania turistov a zabezpečenia s tým súvisiacich služieb
* ovláda zásady sprievodcovskej činnosti vo vidieckom cestovnom ruchu

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM