4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

 SOŠ Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat na Facebooku

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Je určený pre absolventov základných škôl. Jeho úspešným ukončením – vykonaním maturitnej skúšky získa absolvent úplné stredné odborné vzdelanie. Obsahovou náplňou študijného odboru je príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti podnikania, predaja, chovu spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat. Odborná problematika chovu je zameraná na chov spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, ktoré sú komerčne dostupné na slovenskom trhu. Zahŕňa poznatky z biológie, anatómie týchto zvierat, ďalej technológie ich chovu etológiu, výber týchto zvierat do vybraných podmienok. Správny spôsob spolužitia zvierat s človekom s prihliadnutím na welfare zvierat, hygienu a zdraviu neškodné podmienky pre človeka pri spolužití so zvieratami. Ekonomiku, riadenie obchodnej prevádzky, marketing, prácu s informačno-komunikačnými technológiami. Nevyhnutnou súčasťou je aj spôsob a formy poradenskej činnosti pre spotrebiteľov. Absolventi majú po ukončení študijného odboru uplatnenie ako podnikatelia v predaji a v chovoch týchto zvierat, v  chovných staniciach,  zakladaní a organizovaní práce v útulkoch zvierat, predaji a distribúcia krmív, pomôcok, obydlí  a hračiek. Súčasne majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM