4221 Q vidiecka turistika (3-ročné)


Vzdelávanie vo vyššom odbornom štúdiu rozvíja a rozširuje vedomosti, zručnosti a schopnosti absolventov stredných škôl, poskytuje špeciálnu prípravu pre kvalifikované vykonávanie činností spojených s poskytovaním služieb pre potreby vidieckej turistiky.

Pracovné uplatnenie absolventa
· riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch
· podnikanie v službách vidieckeho cestovného ruchu
· manažér združení vidieckeho cestovného ruchu
· práca na pozíciách v turistických informačných kanceláriách
· funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách v cestovnom ruchu

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.

Aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete na Portáli VS.

Prehľad poplatkov na VŠ nájdete tu: http://studentskefinancie.sk

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM