Duálne vzdelávanie

ŠKOLA JE PARTNEROM NÁRODNÉHO PROJEKTU
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód ITMS: 312011C789
Dĺžka realizácie: 01.2016 – 10.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.siov.sk                     www.dualnysystem.sk                       www.esf.gov.sk                 www.minedu.sk


Štátny inštitút odborného vzdelávania,Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Naša organizácia sa stala partnerom národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý od marca 2013 realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania reaguje na potrebu zefektívnenia a zatraktívnenia kvalifikácií stredného odborného vzdelávania, ktoré sú pre hospodárstvo SR dominantné a boli vybrané s ohľadom na štatistiky nezamestnanosti a dlhodobé potreby trhu práce. Strategickým cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov.
Na realizácii projektu sa podieľajú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Štátny inštitút odborného vzdelávania,  Vyššie územné celky, Stredné odborné školy a 7 zamestnávateľských zväzov: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora, Slovenská živnostenská komora a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.
Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov: Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov; Strojárstvo; Elektrotechnika; Technická chémia silikátov; Technická a aplikovaná chémia; Potravinárstvo; Spracúvanie dreva; Stavebníctvo, Geodézia a kartografia; Poľnohospodárstvo.
Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia: všetky samosprávne kraje na území SR okrem  Bratislavského

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

 1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ  s využitím inovatívnych metód a výučby

V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude stredným odborným školám poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený program mobilít pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

 • Čiastková aktivita 1.1.1.: Spolupráca, zmluvy so 400 školami
 • Čiastková aktivita 1.1.2.: Zahraničná spolupráca a zahraničné Mobility
 • Čiastková aktivita 1.1.3.: Tvorba a revízia – normatívy a  ŠkVP
 • Čiastková aktivita 1.1.4.: Podkladové informácie o stave v sektoroch hospodárstva, aktuálne otázky týkajúce sa rozvoja OVP
 • Čiastková aktivita 1.1.5.: Didaktické pomôcky zamerané na modernizáciu obsahu a pracovné zošity

  2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno – komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.

 • Čiastková úloha 2.1.1.: Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organizácií;
 • Čiastková úloha 2.1.2.: Potreby trhu práce a zber dát, uplatnenie absolventov SOŠ;
 • Čiastková úloha 2.1.3.: Plán výkonov škôl;
 • Čiastková úloha 2.1.4.: Centrá odborného vzdelávania a prípravy, pasportizácia SOŠ, špecializácia SOŠ, pilotné overovanie duálneho systému;
 • Čiastková úloha 2.1.5.: Kvalita výstupov OVP;
 • Čiastková úloha 2.1.6.: Vzdelávanie pedagógov

 3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na stredných odborných školách a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti   a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.

 • Čiastková aktivita 3.1.1.: Zavedenie komplexného systému ďalšieho vzdelávania kariérových poradcov pôsobiacich na stredných odborných školách
 • Čiastková aktivita 3.1.2.: Skvalitnenie služieb kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov SOŠ.
 • Čiastková aktivita 3.1.3.: Podpora poskytovania služieb kariérového poradenstva a profesijnej orientácie na SOŠ.

Viac informácií nájdete na: www.rsov.sk

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM