Caterers On The Run

Výstupom projektu “Caterers On The Run” 2019-1-RS01-KA202-000847 je príručka, ktorá je výsledkom spolupráce troch škôl zapojených do projektu so zámerom, aby študenti odborného vzdelania ako kuchár, čašník, pekár, cukrár a podnikateľ dostali príležitosť naučiť sa základy cateringovej služby a posilniť svoje kľúčové kompetencie v teórii aj v praxi.
Táto príručka je rozdelená do troch častí, ktoré používateľom umožňujú získať vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach stravovania a podnikania.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým účastníkom Projektu Catering Business – učiteľom odborných predmetov, vedúcim školiteľom a špeciálne poďakovať externým odborným spolupracovníkom, profesionálom z oblasti cateringu a ďalším inštitúciám za ich kvalitný prínos. Vašou angažovanosťou a podporou pri realizácii celého projektu ste zároveň prispeli ku kvalite obsahu tejto príručky.
Príručka poslúži učiteľom, študentom, predstaviteľom gastronomického sektora, ako aj všetkým, ktorí sa chcú angažovať v tomto perspektívnom odvetví stravovacích služieb – cateringu.

https://sosbanbb.edupage.org/text/?text=text/text17&subpage=6

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM