Základné informácie

ATRAKTÍVNE VZDELÁVACIE ODBORY S NÁDYCHOM SLOBODNÉHO POVOLANIA.
SÚČASNÝ TREND S PATINOU TRADÍCIE.

Na úpätí kopca Bánoš pri vstupe do sídliska Rudlová –  Sásová sa rozprestiera príjemný areál Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80.

Škola má  takmer 70 ročnú tradíciu a v súčasnosti prichádza s koncepciou usporiadania života, upozorňujúcou na to, že aj vidiek a potravinárske remeslá majú svoje čaro a môžu byť atraktívne pre život, stať sa jeho základom.

Vo vzdelávacom procese uplatňuje skôr tradičný koncept odbornej prípravy. Prioritou je praktická stránka podnikania a schopnosť mladých ľudí  – absolventov školy – aplikovať poznatky a zručnosti získané počas štúdia v praxi.

Škola vynakladá úsilie na to, aby  vrátila vidieckej krajine jej prirodzeného hospodára. Preto sa stala lídrom komplexného odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb  na vidieku v regióne.

Takto škola prispieva  k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj vidieka.

Súčasťou školy sú dve centrá odborného vzdelávania a prípravy:

  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy  v cukrárstve a pekárstve.

Kvalitu školy potvrdzuje aj to, že všetky odbory školy sú od roku 2004 certifikované anglickou medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Posledný získaný rating školy je BBB – Vysoko erudovaná   a profesionálne vedená vzdelávacia inštitúcia.  Certifikát IES je platný na celom svete.

Certifikovné nie sú iba odbory. Certifikát kvality v novembri 2019 získala aj samotná škola –  Certifikát ICI (International  Certification Institute).

Najznámejším odborom školy je učebný odbor včelár, včelárka. Vzdelávaním včelárov je škola známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Špičkovým vybavením a zariadením, používaním a aplikovaním nových postupov a technológií je rešpektovaná ako kreatívna inštitúcia v oblasti včelárstva. Mnohé medzinárodné ocenenia to potvrdzujú. Jedným z ocenených bol napríklad projekt BLESABEE („Požehnané včely“) – cesta od zdravých včiel k zdravým ľuďom, ktorý bol koordinovaný SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Projekt získal v septembri 2019 zlatú medailu na Apimondii v Kanade  či cenu výnimočnosti od Európskej komisie.

Ďalší vyhľadávaný učebný odbor s celoslovenskou pôsobnosťou  je biochemik pre výrobu piva a sladu. Odbor je potrebný pre trh práce. Ako hovoria odborníci v tejto oblasti: „Hoci má pivovarníctvo na Slovensku stáročnú históriu, nájsť skúseného sládka je ako hľadať ihlu v kope sena. O slovenské pivo sa nemá kto starať. Chýbajú nám experti.“

Študenti varia medové pivo, ktoré bolo ocenené na Apimondii v Montreali 3. miestom.  Akreditovali sme  nový kurz a  chystáme sa páliť medovec, čo je zaujímavá pridaná hodnota pre včelára.

Ďalšou pridanou hodnotou pre včelárov je kurz, v ktorom študenti môžu získať zručnosti v štepení a ošetrovaní ovocných stromov, kríkov a  medonosných rastlín. 

Odbory včelár, včelárka aj biochemik pre výrobu piva a sladu je možné študovať dennou aj večernou formou.

Brány školy sú otvorené nepretržite 7 dní v týždni. Študentský ruch neutícha ani počas víkendov, kedy do školy vstupujú práve dospelí študenti aby si rozšírili vedomosti a zručnosti, ktoré im odovzdávajú nielen naši stredoškolskí učitelia a majstri, ale aj vysokoškolskí  učitelia a experti z praxe.

Škola študentom umožňuje získať  odborné vedomosti a zručnosti aj  v zahraničí prostredníctvom mnohých projektov v rámci ERASMUS+.

S heslom „Čo učíme to robíme“ sú naši študenti úplne stotožnení, pretože produkty vyrobené na odbornom výcviku ako sú cukrárske, pekárske, mäsiarske ale aj včelárske  výrobky  predávame v školských predajniach a ponúkame mnohým  iným odberateľom.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM