2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu

Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou.

Ako jediná škola na Slovensku od septembra 2017 otvárame učebný odbor 2978 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu.
Absolventi trojročného učebného odboru sú kvalifikovaní pracovníci schopní sa mostatne vykonávať odborné a technologické činnosti pri výrobe piva a sladu. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri priešení odborných problémov. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekonomických a ekonomicky-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach.

Absolvent má všetky predpokloady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických prarametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadach jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie používať informačné a komunikačné technológie.

Absolvent má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM