VOS na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu

Špecifikácia požiadaviek (pdf)

Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica  plánuje v období do 31.8.2013 obstarať nasledovné položky:

1.       Homogenizér medu

2.       Medomet

3.       Filtračné zariadenie

4.       Nádoby na med

5.      Terénny vozík 

6.       Zasúvacia a vysúvacia strecha nad predajné stánky

7.       Technológie na chladenie a ohrev

8.       Stĺpy na oplotenie

9.       Prívesný vozík na prevoz včelstiev

10.    Dodávateľ na technológiu na spracovanie medu pre výrobu tradičnej medoviny

11.    Zariadenie výstavného stánku pre organizovanie výstav

 1. Súťaž sa začína dňa 26.8.2013 jej uverejnením na informačnej tabuli SOŠ vo vstupnej hale školy, na internetovej stránke www.sosbanbb.sk a v regionálnej tlači.
 2. Návrh do súťaže predloží jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie svoje meno, adresu a označenie „Obchodná súťaž – neotvárať“ s označením názvom súťaže.

V obálke účastník VOS predloží:

a)    doklad preukazujúci totožnosť účastníka VOS, a to: fyzická osoba predloží kópiu občianskeho preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra.
b)    písomný návrh predajnej ceny a tecnickej špecifikácie ponúkaných zariadení.

 1. Účastník VOS nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 2. Obálka do súťaže musí byť doručená na sekretariát SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr 30. augusta 2013 do 09:00 hodiny.
 3. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok VOS, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených dokladov budú účastníci VOS prizvaní.
 4. Otváranie obálok a kontrola predložených dokladov komisiou menovanou riaditeľom školy sa uskutoční dňa 30. augusta 2013 o 10:00 hodine v kancelárii č. 127 v budove školy, na ktoré sú týmto účastníci pozvaní. O priebehu VOS bude spracovaná písomná zápisnica s odporučením komisie na nákup jednotlivých položiek na schválenie Predsedom BBSK. Oznámenie o výsledku VOS bude zaslané všetkým uchádzačom písomne do 30 dní od schválenia výsledku súťaže a po udelení súhlasu Predsedom BBSK v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK podľa Oddielu II. Čl. 3 odst. 3písm. h).
 5. Za úspešného navrhovateľa tejto VOS bude vyhlásený ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a jeho návrh bude schválený predsedom BBSK.
 6. Po udelení súhlasu Predsedom BBSK bude s úspešným navrhovateľom uzatvorená Kúpno-predajná zmluva.
 7. Vyhlasovateľ VOS si vyhradzuje:
  a)    právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu VOS
  b)    právo súťaž zrušiť do lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 4.

                                                            Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM