Prijímacie skúšky

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímacie skúšky 2.kolo

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 15.6.2021 o 9.00 hod.

Prihlášky na štúdium posielajte do 8.6.2021

Voľné miesta po prvom kole PS

Kód Názov Voľné miesta
2954H mäsiar 3
2977H cukrár kuchár 0
2978H cukrár pekár 0
2987H02 biochemik - výroba piva a sladu 5
4234M podnikanie v chovoch spoločenských cudzokrajných a malých zvierat 0
4553K podnikanie pre rozvoj vidieka 2
6324M manažment regionálneho cestovného ruchu 1

 

  Výsledky prijímacích skúšok 2021/2022 - 1.kolo 2. termín

 

4234 M 00

podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok BIO

Výsledok PS

Úspešnosť

3.

4222

89

94

183

prijatá

1.

4220

93

86

179

prijatá

2.

4221

74

67

141

prijatá

4.

4223

50

87

137

prijatý

5.

4224

106 (1.kolo)

-

-

-

 

4553 K 00

podnikateľ pre rozvoj vidieka

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok BIO

Výsledok PS

Úspešnosť

4.

4525

113

90

203

prijatý

3.

4524

79

96

175

prijatý

2.

4522

62

93

155

prijatý

5.

4218

62

88

150

prijatá

1.

4521

-

-

-

-

 

6324 M 00

manažment regionálneho cestovného ruchu

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok MAT

Výsledok PS

Úspešnosť

1.

6320

109

65

174

prijatá

2.

6321

-

-

-

-

3.

6322

-

-

-

-

4.

6323

95

50

145

prijatá

 

 Výsledky prijímacích skúšok 2021/2022 - 1.kolo 1. termín

 

4234 M 00

podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

 

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok BIO

Výsledok PS

Úspešnosť

1.

4210

109

93

202

prijatá

2.

4217

101

109

210

prijatý

3.

4214

95

81

176

prijatý

4.

4212

87

83

170

prijatá

5.

4215

82

110

192

prijatá

6.

4216

56

100

156

prijatá

7.

4213

56

98

154

prijatá

 

4553 K 00

podnikateľ pre rozvoj vidieka

 

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok BIO

Výsledok PS

Úspešnosť

1.

4510

111

112

223

prijatá

2.

4511

105

109

214

prijatá

3.

4211

88

100

188

prijatý

 

6324 M 00

manažment regionálneho cestovného ruchu

 

P. č.

Kód

Výsledok SJL

Výsledok MAT

Výsledok PS

Úspešnosť

1.

6310

106,5

95

201,5

prijatá

2.

6316

106

60

166

prijatý

3.

6312

103,5

55

158,5

prijatá

4.

6313

100,5

55

155,5

prijatá

5.

6317

97

50

147

prijatá

6.

6311

96,5

50

146,5

prijatá

7.

6314

95,5

50

145,5

prijatá

8.

6315

77

50

127

prijatá

9.

6318

- - - -

 

 

 Kritéria prijímacieho konania šk.rok 2021/2022 (pdf)

        V šk. roku 2021/2022 otvárame nasledujúce odbory:

 

odboru Názov odboru Dĺžka
štúdia
Počet
tried
Počet
žiakov
2954 H 00 mäsiar 3   10
2977 H 00  cukrár kuchár 4   13
2978 H 00 cukrár pekár 4   13
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu 3   10
4234 M 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 4   12
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4   17
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 4   24

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Na základe zákona č. 324/2012 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobúda účinnosť od 1.januára 2013 je povinnosťou strednej odbornej školy vykonávať prijímaciu skúšku do všetkých študijných odborov.
Podľa ustanovenia §64 ost. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2021/2022 takto:

manažment regionálneho cestovného ruchu - slovenský jazyk a literatúra, matematika
podnikateľ pre rozvoj vidieka - slovenský jazyk a literatúra, biológia
podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat - slovenský jazyk a literatúra, biológia

Termín konania prijímacích skúšok:

1. termín -   3. máj 2021 (pondelok)
2. termín - 10. máj 2021 (pondelok)

Kritériá prijatia:

1. Uchádzači, ktorí dosiahli v prvom polroku 9. ročníka ZŠ priemer do 2,00 budú prijatí bez prijímacích skúšok.
2. Ostatní žiaci vykonajú prijímaciu skúšku.

 


Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, na tejto stránke si môžete pozrieť vzory úloh na prijímacích skúškach v profilových predmetoch.

Tézy zo SJL
Tézy z MAT
Tézy odbor podnikateľ pre RV
Tézy podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Tézy odbor včelár, včelárka