Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacieho konania 2019/2020

Výsledky prijímacích skúšok 1.termín 2019/20 (pdf)

 Výsledky prijímacích skúšok 2.termín 2019/20 (pdf)


Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Kritéria prijímacieho konania šk.rok 2019/2020 (pdf)

        V šk. roku 2019/20 otvárame nasledujúce odbory:

 

odboru Názov odboru Dĺžka
štúdia
Počet
tried
Počet
žiakov
2954 H 00 mäsiar 3 1/2 14
2977 H 00  cukrár kuchár 4 1/2 15
2978 H 00 cukrár pekár 4 1/2 15
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu 3 1/2 14
4234 M 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 4 1/2 11
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4 1/2 17
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 4 1 20

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Na základe zákona č. 324/2012 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobúda účinnosť od 1.januára 2013 je povinnosťou strednej odbornej školy vykonávať prijímaciu skúšku do všetkých študijných odborov.
Podľa ustanovenia §64 ost. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2019/2020 takto:

manažment regionálneho cestovného ruchu - slovenský jazyk a literatúra, matematika
podnikateľ pre rozvoj vidieka - slovenský jazyk a literatúra, biológia
podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat - slovenský jazyk a literatúra, biológia

 


Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, na tejto stránke si môžete pozrieť vzory úloh na prijímacích skúškach v profilových predmetoch.

Tézy zo SJL
Tézy z MAT
Tézy odbor podnikateľ pre RV
Tézy podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Tézy odbor včelár, včelárka