Prijímacie skúšky

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

            Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 (pdf)

V šk. roku 2017/18 otvárame nasledujúce odbory:

Kód odboru Názov odboru Dĺžka
štúdia
Počet
tried
Počet
žiakov
2954 H 00 mäsiar 3 1/2 15
2977 H 00  cukrár kuchár 4 1/2 15
2978 H 00 cukrár pekár 4 1/2 15
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu 3 1/2 15
4234 M 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 4 1/2 12
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4 1 25
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 4 1/2 18
  Spolu SOŠ   4 115

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. 


Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, na tejto stránke si môžete pozrieť vzory úloh na prijímacích skúškach v profilových predmetoch.

Tézy zo SJL
Tézy z MAT
Tézy odbor podnikateľ pre RV
Tézy podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Tézy odbor včelár, včelárka