2.kolo PS 2021/22
Prijímacie skúšky 2.kolo Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 15.6.2021 o 9.00 hod. Prihlášky na štúdium posielajte do 8.6.2021
Obnovenie prezenčného vyučovania a ubytovanie na ŠI
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že od pondelka 17. mája 2021 JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy a pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá čestné vyhlásenie. Uvedené sa vzťahuje aj na plnoletého žiaka, ktorý predkladá čestné vyhlásenie sám za seba. Ubytovanie v školskom internáte bude možné v nedeľu 16. mája od 16.00 hod. V prípade, že sa v ŠI neubytujete v nedeľu, môžete sa ubytovať v pondelok pred alebo po vyučovaní.
Školský internát - OZNAM
Oznam pre študentov Vážení študenti, od 1.5.2021 do 31.5.2021 si môžete podávať žiadosti o ubytovanie v školskom internáte na školský rok 2021/22.
Nástup do školy - oznam
Vážení rodičia, milí žiaci, nástup do školy sa bude riadiť usmernením MŠ VVaŠ SR – materiál „Návrat do škôl 2021“. Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy, kde bude uverejnené aktuálne usmernenie. Z materiálu „Návrat do škôl 2021“ vyberáme časť týkajúcu sa prevádzky školského internátu: Internát sa po skončení vianočných prázdnin prevádzkuje v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, teda s podmienkou prevádzky len pre testovaných zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka v spoločnej domácnosti. Príchod žiakov ubytovaných v školskom internáte bude možný 11. januára 2021 v dopoludňajších hodinách za dodržania príslušných opatrení a usmernení. (V nedeľu 10. januára 2021 nebude možný príchod na internát). Dávame vám na vedomie, že je možné využiť mobilné odberné miesto na vykonanie antigenového testu na COVID-19 a to na Strednej športovej škole, Tr. SNP 54 v Banskej Bystrici. Konečné usmernenie k nástupu žiakov do školy a školského internátu bude uverejnené na stránke našej školy až 8.1.2021 v popoludňajších hodinách.
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov SOŠ Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v areáli SOŠ.
Upozornenie
V prípade nesúhlasu so zverejnením fotografie žiaka, zavolajte prosíme Vás na tel.č.: 048/4724514. Fotografia bude odstránená.
VOS na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu
Vyhlasujeme Verejnú obchodnú súťaž na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu a príprave vo včelárstve
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Poistné
Žiaci školy majú možnosť poistiť sa.
Informácie o vysokých školách
Aktuality týkajúce sa VŠ
Propolis
Aktualizácia údajov
Aktualizácia údajov