Možnosti štúdia

2.kolo PS 2021/22 sa uskutoční dňa 15.6.2021 o 9.00 hod.

Prihlášky na štúdium posielajte do 8.6.2021.

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce odbory:

Školský vzdelávací program je v zmysle zákona č. 245/2008  Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §7 odst. 9  verejne prístupný k nahliadnutiu u informátora (vrátnica SOŠ, Pod Bánošom 80).

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 (pdf)

Kód odboru Názov odboru Dĺžka
štúdia
Počet
žiakov
2954 H 00 mäsiar 3 10
2977 H 00  cukrár kuchár 4 13
2978 H 00 cukrár pekár 4 13
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu 3 10
4234 M 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat 4 12
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4 17
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 4 24

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu žiadosť o úpravu prijímacích skúšok  s príslušnými dokladmi (doporučenie od špeciálneho pedagóga, psychologická správa), pokiaľ majú záujem študovať maturitný odbor.

Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Charakteristika odborov na SOŠ

Študijné odbory:

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
4234 M podnikanie  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook logo          SOŠ podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Učebné odbory:

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu
2954 H mäsiar
4571 H záhradník
4582 H včelár, včelárka
(prihláška na stránke e - vzdelávanie)

Nadstavbové štúdium:

2952 L výroba potravín
4512 L poľnohospodárstvo

Pomaturitné štúdium:

4221 Q vidiecka turistika (3-ročné)


Charakteristika odborov na SOŠ:

4582 H včelár, včelárka

  Charakteristika a učebný plán učebného odboru včelár, včelárka (pdf)

Štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C.
2-ročné štúdium odborných predmetov s 50% podielom praxe. Študovať je možné dennou alebo externou formou. Štúdium je bezplatné a končí výučným listom.

Prihláška na štúdium oboru včelár, včelárka

K prihláške je potrebné priložiť:
- potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium
- kópiu výučného listu alebo maturitného vysvedčenia.

Externé štúdium sa bude konať v piatok popoludní a v sobotu, cca 12 x do roka (poskytujeme aj ubytovanie na internáte cena 9,- €/noc). Podľa zákonov SR je možné študovať dennou formou bez obmedzenia veku, len študenti, po dovŕšení 26 rokov si musia individuálne dohodnúť podmienky sociálneho a zdravotného poistenia.

Propolis

Študijné odbory

4234 M podnikanie  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat   

   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook logo          SOŠ Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat na Facebooku

Charakteristika a učebný plán študijného odboru podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat (pdf)

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Je určený pre absolventov základných škôl. Jeho úspešným ukončením – vykonaním maturitnej skúšky získa absolvent úplné stredné odborné vzdelanie. Obsahovou náplňou študijného odboru je príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti podnikania, predaja, chovu spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat. Odborná problematika chovu je zameraná na chov spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, ktoré sú komerčne dostupné na slovenskom trhu. Zahŕňa poznatky z biológie, anatómie týchto zvierat, ďalej technológie ich chovu etológiu, výber týchto zvierat do vybraných podmienok. Správny spôsob spolužitia zvierat s človekom s prihliadnutím na welfare zvierat, hygienu a zdraviu neškodné podmienky pre človeka pri spolužití so zvieratami. Ekonomiku, riadenie obchodnej prevádzky, marketing, prácu s informačno-komunikačnými technológiami. Nevyhnutnou súčasťou je aj spôsob a formy poradenskej činnosti pre spotrebiteľov. Absolventi majú po ukončení študijného odboru uplatnenie ako podnikatelia v predaji a v chovoch týchto zvierat, v  chovných staniciach,  zakladaní a organizovaní práce v útulkoch zvierat, predaji a distribúcia krmív, pomôcok, obydlí  a hračiek. Súčasne majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

  Učebný plán a charakteristika MRCR (pdf)

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.
Absolvent je schopný vykonávať pracovné činnosti v regionálnom cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu na konkrétnom území (zabezpečenie dopravy, ubytovania, stravovania, lekárskej starostlivosti, poistenia, sprievodcovstva a pod.). Študenti absolvujú praktický výcvik aj počas prázdnin v subjektoch poskytujúcich služby v cestovnom ruchu.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní v cestovných kanceláriách, informačných centrách, múzeách ako informátor, organizátor cestovného ruchu v regiónoch a obciach, stravovacích a ubytovacích zariadeniach, sprievodcovských činnostiach.


 

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

  Učebný plán a charakteristika PPRV (pdf)

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, absolvent zároveň získa i výučný list.
Absolvent sa stane subjektom, ktorý zabezpečuje spravovanie daností krajiny pre rozvoj agroturistiky a je schopný na tento účel využívať fondy EÚ a vlády pre rozvoj vidieka. Študent získa počas štúdia široké vedomosti a zručnosti pri príprave, technickom a technologickom zabezpečovaní a riadení podnikateľských aktivít súvisiacich s rozvojom vidieka.

Profil absolventa
Absolvent
* ovláda princípy plánovania a tvorby podmienok pre agroturistiku a turistiku na vidieku
* získa schopnosti orientácie, ale aj využitia fondov EÚ pre rozvoj vidieka
* pozná dejiny, kultúru, národopis, tradície, umelecké remeslá, historické a náučné zvláštnosti regiónu, mesta, obce
* pozná normy a právne predpisy vo vidieckej turistike
* ovláda zásady stolovania, princípy prípravy jedál, podávanie jedál a nápojov
* pozná princípy ubytovania turistov a zabezpečenia s tým súvisiacich služieb
* ovláda zásady sprievodcovskej činnosti vo vidieckom cestovnom ruchu

    

 Učebné odbory   

2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu

Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou.

Ako jediná škola na Slovensku od septembra 2017 otvárame učebný odbor 2978 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu.
Absolventi trojročného učebného odboru sú kvalifikovaní pracovníci schopní sa mostatne vykonávať odborné a technologické činnosti pri výrobe piva a sladu. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri priešení odborných problémov. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekonomických a ekonomicky-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach.

Absolvent má všetky predpokloady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických prarametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadach jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie používať informačné a komunikačné technológie.

Absolvent má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.

2977 H cukrár kuchár

Štvorročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou.

Štvorročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Zároveň získava vedomosti a zručnosti pri výrobe cukrárskych výrobkov: úprava a výber surovín, ich spracovanie na hmoty, cestá, náplne, polevy. Dohotovenie korpusov plnením, polievaním a zdobením na torty, rezy, rolády a ostatné žiadané výrobky.

Učebný odbor cukrár kuchár, vzniká na podnet podnikateľov Slovenska so zameraním na hotely, reštaurácie a podniky spoločného stravovania. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú v priemyselnej výrobe, v štátnych a súkromných podnikoch, ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe, v reštauráciách, v hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania pri príprave cukrárskych

2978 H cukrár pekár

  Učebný plán a charakteristika cukrár pekár pre 1. a 2. ročník (pdf)
  Učebný plán a charakteristika cukrár pekár pre 3. ročník duál (pdf)
  Učebný plán a charekteristika cukrár pekár pre 4. ročník (pdf)

 

Štvorročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list z obidvoch odborov.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v pekárskej a cukrárskej výrobe, ako živnostník vo vlastnej výrobe a dielni, má možnosti pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu. Absolvent má po získaní výučného listu širšie uplatnenie na trhu práce, nakoľko trend novodobých výrob je neoddeľovať cukrársku a pekársku výrobu.

  

2954 H mäsiar

  Učebný plán a charakteristika mäsiar pre 1. a 2. ročník (pdf)
  Učený plán a charakteristika mäsiar pre 3. ročník duál (pdf)

 

Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v mäsiarskej výrobe, na bitúnkoch a predajniach mäsa. Veľké uplatnenie má aj v zahraničí, kde je dopyt po odborníkoch príslušného smeru.

 

4571 H záhradník

Učebný odbor je vhodný aj pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Absolvent získa výučný list.
Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní v záhradníckych podnikoch, predajniach kvetov, ako živnostník.

Nadstavbové štúdium

2952 L výroba potravín

Charakteristika a učebný plán študijného odboru výroba potravín (pdf)

Dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebného odboru cukrár, pekár alebo mäsiar.

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie záverečnej skúšky v jednom z uvedených odborov.
Absolvent si prehĺbi a rozšíri poznatky o technologických procesoch, metódach riadenia a kontroly výrobných procesov, o inovácii a zavádzaní nových ekologických technológií. Po úspešnom absolvované štúdia získa maturitné vysvedčenie.

Zároveň získa väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

  

Pomaturitné trojročné štúdium

Vidiecka turistika

Vzdelávanie vo vyššom odbornom štúdiu rozvíja a rozširuje vedomosti, zručnosti a schopnosti absolventov stredných škôl, poskytuje špeciálnu prípravu pre kvalifikované vykonávanie činností spojených s poskytovaním služieb pre potreby vidieckej turistiky.

Pracovné uplatnenie absolventa
· riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch
· podnikanie v službách vidieckeho cestovného ruchu
· manažér združení vidieckeho cestovného ruchu
· práca na pozíciách v turistických informačných kanceláriách
· funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách v cestovnom ruchu

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.

Aktuality týkajúce sa vysokých škôl nájdete na Portáli VS.

Prehľad poplatkov na VŠ nájdete tu: http://studentskefinancie.sk