Mladý ekofarmár 2017

Najlepšia ekofarmárka je spod Bánoša

Vrcholným podujatím pre stredné školy pôdohospodárskeho charakteru je každoročne súťaž „Mladý ekofarmár“.

Tohto roku sa konala v dňoch 10. – 12. mája na SOŠ v Pruskom a na blízkom Pôdohospodárskom družstve Vršatec. Jej vyhlasovateľom je už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; organizačným a finančným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

Súťaženie sa skladá z piatich častí:

1. Test o mlieku
2. Vlastné dojenie
3. Hodnota kvality mlieka a degustačné skúšky
4. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka

V posledných rokoch pribudla piata oblasť Krmovinárstvo, kde žiaci musia zvládnuť praktický výpočet, rozbor lúčneho porastu, poznávajú osivo a krmivo.

Svoje vedomosti  v uvedených témach prezentovalo 21 súťažiacich z celého Slovenska.

SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici reprezentovali Michaela Žabková z II. A a Vladimír Latinák, žiak III. A. Obaja sú študentmi odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. 1. miesto si zaslúžene so 114 bodmi vybojovala Michaela Žabková a Vladimír Latinák skončil na peknom 12. mieste.

Žiakov na súťaži sprevádzala Ing. Jana Cavarová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie a zároveň vyučujúca živočíšnej výroby. Okrem nej študentov na súťaž svedomito pripravovali pani majsterka Hana Žaludová, aj Ing. Zuzana Pekařová, vučujúca chémie. Znalosti z krmovinárstava im odovzdávala Ing. Katarína Trizuliaková.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v peknom prírodnom prostredí severného Slovenska. Žiaci získali nové skúsenosti, nadviazali ďalšie priateľstvá a dostali motiváciu pre úspešné štúdium.