Upozornenie

V prípade nesúhlasu so zverejnením fotografie žiaka, zavolajte prosíme Vás na tel.č.: 048/4724514. Fotografia bude odstránená.

Nástup do školy - oznam
Vážení rodičia, milí žiaci, nástup do školy sa bude riadiť usmernením MŠ VVaŠ SR – materiál „Návrat do škôl 2021“. Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy, kde bude uverejnené aktuálne usmernenie. Z materiálu „Návrat do škôl 2021“ vyberáme časť týkajúcu sa prevádzky školského internátu: Internát sa po skončení vianočných prázdnin prevádzkuje v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, teda s podmienkou prevádzky len pre testovaných zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka v spoločnej domácnosti. Príchod žiakov ubytovaných v školskom internáte bude možný 11. januára 2021 v dopoludňajších hodinách za dodržania príslušných opatrení a usmernení. (V nedeľu 10. januára 2021 nebude možný príchod na internát). Dávame vám na vedomie, že je možné využiť mobilné odberné miesto na vykonanie antigenového testu na COVID-19 a to na Strednej športovej škole, Tr. SNP 54 v Banskej Bystrici. Konečné usmernenie k nástupu žiakov do školy a školského internátu bude uverejnené na stránke našej školy až 8.1.2021 v popoludňajších hodinách.
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov SOŠ Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v areáli SOŠ.
Upozornenie
V prípade nesúhlasu so zverejnením fotografie žiaka, zavolajte prosíme Vás na tel.č.: 048/4724514. Fotografia bude odstránená.
VOS na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu
Vyhlasujeme Verejnú obchodnú súťaž na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu a príprave vo včelárstve
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Poistné
Žiaci školy majú možnosť poistiť sa.
Informácie o vysokých školách
Aktuality týkajúce sa VŠ
Propolis
Aktualizácia údajov
Aktualizácia údajov