Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Vyhlasujeme verejnú obchodnú súťaž (ďalej len VOS) na prenájom nevyužívaných nebytových priestorov v areáli SOŠ pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici zapísaný na LV č.1527 k.ú. Sásová, obec Banská Bystrica:

Predmet nájmu: nedokončený CO kryt o výmere 236 m2

Minimálna výška nájomného: 12 €/m2 za rok

Doba prenájmu: 1.10. 2013 do 30.9.2018

Obhliadka, informácie: 0908 942 312

Podmienky súťaže:
files/2013-08-02-130600-podmienky_sutaze.pdf

 1. Súťaž sa začína dňa 2.8.2013 jej uverejnením na informačnej tabuli SOŠ vo vstupnej hale školy, na internetovej stránke www.sosbanbb.sk a v regionálnej tlači.
 2. Návrh do súťaže predloží jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie svoje meno, adresu a označenie „Obchodná súťaž – neotvárať“ s označením prenajímaného majetku.

V obálke účastník VOS predloží:

a)    doklad preukazujúci totožnosť účastníka VOS, a to: fyzická osoba predloží kópiu občianskeho preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra.
b)    písomný návrh výšky nájomného za m2 plochy za rok, ktorý nemôže byt nižší ako je stanovená minimálna výška nájomného

 1. Účastník VOS nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 2. Obálka do súťaže musí byť doručená na sekretariát SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr 28. augusta 2013 do 13:00 hodiny.
 3. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok VOS, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených dokladov budú účastníci VOS prizvaní.
 4. Otváranie obálok a kontrola predložených dokladov komisiou menovanou riaditeľom školy sa uskutoční dňa 28. augusta 2013 o 14:00 hodine v kancelárii č. 127 v budove školy, na ktoré sú týmto účastníci pozvaní. O priebehu VOS bude spracovaná písomná zápisnica s odporučením komisie na prenájom nebytových priestorov na dobu prenájmu 5 rokov na schválenie Predsedom BBSK. Oznámenie o výsledku VOS bude zaslané všetkým uchádzačom písomne do 30 dní od schválenia výsledku súťaže a po udelení súhlasu Predsedom BBSK v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK podľa Oddielu II. Čl. 3 odst. 3písm. h).
 5. Za úspešného navrhovateľa tejto VOS bude vyhlásený ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a jeho návrh bude schválený predsedom BBSK.
 6. Po udelení súhlasu Predsedom BBSK bude s úspešným navrhovateľom uzatvorená Nájomná zmluva.
 7. Vyhlasovateľ VOS si vyhradzuje:
  a)    právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu VOS
  b)    právo súťaž zrušiť do lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 4.

                                                            Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ školy

Otvorenie školského rok 2020/2021
Otvorenie školského roka 2020/2021 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020 o 8.30 hod. pred budovou ŠI SOŠ.
Oznam o prerušení výučby
OZNAM o prerušení prezenčnej formy výučby prezenčná forma vyučovania sa prerušuje do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať na stránke školy. OZNAM o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa neuskutoční. ODOVZDANIE MATURITNÝCH PRÁC Záverečné maturitné práce odovzdajú študenti v elektronickej podobe svojmu vedúcemu práce do 8.4.2020. Tlačenú verziu práce odovzdajú podľa usmernenia po obnovení výučby. Prezentácie na obhajobu sú študenti povinní odovzdať v elektronickej podobe do 17.4.020 na kontrolu vedúcemu práce.
Oznam 2
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE sa bude konať dňa 13.11.2019 o 17.00 hodine​​​​​​​ v jedálni školy.
Deň otvorených dverí 2019
SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 2019, ktorý sa bude konať 5. novembra 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov SOŠ Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v areáli SOŠ.
Upozornenie
V prípade nesúhlasu so zverejnením fotografie žiaka, zavolajte prosíme Vás na tel.č.: 048/4724514. Fotografia bude odstránená.
VOS na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu
Vyhlasujeme Verejnú obchodnú súťaž na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu a príprave vo včelárstve
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Vypisujeme verejná obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - CO krytu v areáli SOŠ, Pod Bánošom 80, B.Bystrica Doba prenájmu: 1.10.2013 do 30.09.2018
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Vypisujeme verejnú obchodnú súťaž na prenájom nevyužívaných nebytových priestorov v areáli SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica zapísaných na LV č.1527 k.ú. Sásová, obec Banská Bystrica 1. garáž 71 m2 Bližšie informácie na tel. 0908 942 312.
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku
Poistné
Žiaci školy majú možnosť poistiť sa.
Informácie o vysokých školách
Aktuality týkajúce sa VŠ
Propolis
Aktualizácia údajov
Aktualizácia údajov